หลักสูตร การจัดการกระจายสินค้า (Distribution Management)

หลักสูตร การจัดการกระจายสินค้า (Distribution Management)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน

ที่มาของหลักสูตร/บทนำ
การกระจายสินค้าประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ในการนำสินค้าไปถึงลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับของลูกค้า ทั้งนี้ ความสำร็จของการกระจายสินค้าจึงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ผลิตที่สอดคล้องการประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานรวมถึงความต้องการของลูกค้าในด้าน “เวลาที่ลูกค้าต้องการ สถานที่ที่ถูกต้อง และต้นทุนที่ต่ำที่สุด”
การจัดการการกระจายสินค้าจึงเกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่ง ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ต้นทุนด้านการขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการสินค้า ซึ่งกระบวนการในการกระจายสินค้าจะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกจากแหล่งผลิตไปจนกระทั่งการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าหรือผู้บริโภค
ดังนั้น การกระจายสินค้าจึงถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์ กล่าวคือ การกระจายสินค้าที่ดีจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของปริมาณและรูปแบบในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายสินค้า เทคนิค วิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้
2. สอนวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการจัดการกระจายสินค้า ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสาย
งานด้านโลจิสติกส์และการจัดการกระจายสินค้า
3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5. พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

พื้นฐานความรู้ผู้เรียน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ โซ่อุปทาน หรือ ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการกระจายสินค้า

Visitors: 78,429