หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
ที่มาของหลักสูตร/บทนำ
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ได้แนวคิดและเทคนิคในการบริหารจัดการคลังสินค้า และ สินค้าค้าคงคลัง ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
2. สอนวิชาชีพการจัดการสินค้าคงคลัง ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับ บริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5. พัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียด :
- พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
- การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า
(e-Warehouse Information Management)
- ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายที่จำเป็นในคลังสินค้า
(Warehouse Equipment)
- การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า
- การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า
(Warehouse Risk Management)
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า
- รวมปัญหา ในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลัง
- Workshop / กรณีศึกษา


ระยะเวลาอบรม : ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง รวม Work Shop

Visitors: 78,429