SCOR + LEAN Logistics Management

SCOR + LEAN Logistics Management
LEAN Logistics Management (Day1)
ปัจจุบัน การบริหารงาน โดยปกติวิสัย เจ้าหน้าที่ขององค์กร อาจคุ้นเคยในขบวนการและคิดว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบแล้ว จึงทำให้ “มองไม่เห็นความสูญเปล่า” ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ดังนั้นจึงมีคำกล่าวโดย Mr. Shigeo Shingo ที่ว่า”การกำจัดความสูญเปล่านั้นไม่ยากหรอก แต่การมองให้เห็นมันต่างหากที่ยาก”
ทฤษฎี Lean เป็นเครื่องมือ ที่สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้ โดยสามารถนำมาช่วยกำจัดความสูญเปล่า ที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า หรือบริการออกไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึง ประเภทของความสูญเปล่า ที่ต้องพิจารณา
2. ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
4. เข้าใจในเครื่องมือของ ปรัชญา Lean ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่จะได้
1.สามารถประหยัดต้นทุนได้
2.นำไปปฏิบัติงานได้จริง
3.สร้างความตระหนักรู้ ความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กร

Supply Chain Operation Reference Model หรือ SCOR (Day2)
เป็นระบบการวางแผนและการวินิจฉัยของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติและทักษะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
โดยสามารถนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเชิงปริมาณและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ กับทุกธุรกิจทั้งภาคผลิตและบริการ และเมื่อประเมินผลงานในโซ่อุปทาน ภายในองค์กรแล้ว พบจุดที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำงาน องค์กรจะได้นำไปกำหนดเป็น KPI และใช้เครื่องมืออื่นๆ มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการอบรม
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีพื้นฐานของ SCOR Model
2. เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปเพิ่มความเร็วของการใช้งานระบบ
3. เพื่อสามารถ นำไปปรับปรุงความคล่องตัวของธุรกิจ
4. เพื่อสามารถมองหาวิธีการเร่งประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
5. เพื่อนำไปปรับปรุงการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

กรอบการวัด/ประเมิน
SCOR ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการที่แตกต่างกัน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. แผน – กระบวนการที่สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโดยรวมเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การจัดหาการผลิตและข้อกำหนดการส่งมอบ
2. กระบวนการที่จัดหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนหรือตามความเป็นจริง
3. Make - กระบวนการที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนหรือตามความต้องการจริง
4. ส่งมอบ - กระบวนการที่ให้บริการสินค้าและบริการสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนหรือตามความเป็นจริงรวมถึงการจัดการคำสั่งการจัดการการขนส่งและการจัดการการกระจายสินค้า
5. Return - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด กระบวนการเหล่านี้ขยายไปสู่
การสนับสนุนลูกค้าหลังการส่งมอบ
6. เปิดใช้งาน - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการเหล่านี้รวมถึงการจัดการ: กฎเกณฑ์ทางธุรกิจประสิทธิภาพข้อมูลทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกสัญญาการจัดการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าของกิจการ และ/หรือ ผู้บริหาร

Day1 อบรม 09.00 – 16.00 น. บรรยาย + Workshop
Day2 อบรม 09.00 – 16.00 น. บรรยาย + Workshop สำหรับการคำนวณค่าตัวชี้วัดของ SCOR

ระยะเวลาอบรม : ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง รวม Work Shop

Visitors: 61,824