หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO)

หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เกณฑ์การยอมรับตัวอย่างลายเซ็นในแต่ละกรอบการเจรจา เกณฑ์ที่มักใช้ผิด ใน Form D ประกาศใหม่ของ ASEANและปัญหาที่พบในการใช้ AWSC และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหาการอบรม :
1. วิธีการยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (การตรวจต้นทุน)
2. สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้า
3. โครงสร้างต้นทุน
4. ขั้นตอนการยื่นคำขอฯ ทาง Internet
5. การตรวจสอบย้อนหลัง (ถูกตรวจสอบ)
6. วิธีการยื่นขอทำ Self Certification

หมายเหตุ :
- อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA ITBS

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 78,436