หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(S) อบรมเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

"ITBS เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จึงได้เปิดอบรมสำหรับคนทำงาน ที่สะดวกเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์"
" เหมาะสำหรับคนว่างงาน หางานโลจิสติกส์ เพื่อทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เรียน โลจิสติกส์ ต้องการอบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น เรียน แล้วได้งานทำ"

หลักสูตร แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. อบรมทั้งหลักสูตร (Full Course) อบรมทั้งหมด 10 หัวข้อ
* ค่าอบรม 24,500 บาท
* Logistics Field Trip (ดูงานโลจิสติกส์)
* สอบวัดผลรับประกาศนียบัตร จาก กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมทิฟฟ่า
* ITBS ช่วยประสานหางานให้หลังสำเร็จการอบรมอย่างต่อเนื่อง (สำหรับผู้ว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน)
2. เลือกอบรมเฉพาะหัวข้อที่สนใจ (Short Course)

เปิดรับสมัคร
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(S) รุ่น 15
เปิดอบรม : 30 ก.ย. 66 - 11 ก.พ. 67
เวลาอบรม : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมแบบ Hybrid Learning
ONSITE ณ TIFFA ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
ควบคู่ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM เรียนสดพร้อม ONSITE

 ** ตารางราคาอบรมเฉพาะหัวข้อ

 ** กรอกสมัครผ่านระบบสมัคร

หัวข้ออบรม :
1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)
และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology

* โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง
และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
** ผู้อบรมที่สนใจฝึกงานในภาคปฏิบัติ สามารถแจ้งความประสงค์ก่อนเรียนจบได้ (สำหรับผู้อบรมที่อายุไม่เกิน 28 ปี)
*** สถิติ 93% ได้งานทำหลังสำเร็จการอบรม และ ITBS ยังช่วยประสานหางานให้อย่างต่อเนื่องในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส., และปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
** รับสมัครจำนวนจำกัด 50 คน **

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้

ค่าลงทะเบียน :
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มหลักสูตร 24,500 บาท (สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด)
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน, Logistics Field Trip (ดูงานโลจิสติกส์),และประสานแนะนำหางานให้อย่างต่อเนื่อง **

โปรโมชั่นพิเศษ (สมัครในรุ่นเดียวกัน)
สำหรับชำระค่าอบรมทั้งหมดเท่านั้น รับส่วนลดแต่ละช่วงโปรโมชั่นคิดจากค่าอบรมทั้งหมดท่านละ 24,500 บาท
* สมัคร 1 ท่าน รับส่วนลด 500 บาท จากค่าอบรมทั้งหมด คงเหลือชำระเพียงท่านละ 24,000 บาท
* โปรโมชั่นพิเศษ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน(แพ็คคู่) และชำระทั้งหมดพร้อมกันรับส่วนลด 1,500 บาท
จากค่าอบรมทั้งหมด 2 ท่าน คงเหลือชำระแพ็คคู่ทั้งหมดเพียง 47,500 บาท
* สมัคร 3-4 ท่าน รับส่วนลดพิเศษ 5% จากค่าอบรมทั้งหมด หรือ ส่วนลด 1,225 บาท คงเหลือชำระเพียงท่านละ 23,275 บาท

วิธีการแบ่งชำระ 2 งวด
งวดแรก ก่อนเปิดอบรม จำนวน 14,500 บาท
งวดที่สอง หลังจากเข้าอบรมแล้ว 3 สัปดาห์ จำนวน 10,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรม(มีค่ารักษาสภาพตามรุ่นละ 500 บาท) หรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

* รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมทิฟฟ่า ตามหัวข้อที่อบรม ทั้งนี้เวลาเรียนในแต่ละหัวข้อจะต้องครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Visitors: 78,454