หลักสูตร Perishable Cargo Transportation (การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย)

หลักสูตร Perishable Cargo Transportation (การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย) รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม และ 1 เมษายน 2566 (21 ชั่วโมง)
เวลาอบรม 09.00-17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ 3 วัน)
- อบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ
- Workshop Case Study (By Type)
- แบบฝึกปฏิบัติ (Exercise)

หลักการและเหตุผล :
การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญ และมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการขนส่งสินค้าที่ ต้องการแข่งกับเวลา และลดความเสียหายที่มีสาเหตุจากการขนส่งน้อยที่สุด การขนส่งทางอากาศเป็นการ ขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ความรวดเร็วในการขนส่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ เป็นการ ขนส่งที่สามารถใช้สำหรับระยะทางที่ไกลกว่าทางถนน สามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก หลากหลาย ประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูงมาก และการขนส่งทางอากาศสามารถ เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ท่าอากาศยานเท่านั้น รวมถึงการที่ไม่สามารถใช้คลังสินค้าร่วมกับการ ขนส่งรูปแบบอื่นได้ โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความมั่นคงของประเทศ และรูปแบบของภาชนะที่ใช้ในการ ขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
2.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
3.เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการขนส่งสินค้าดังกล่าวเป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย :
1.ผู้นำเข้า-ส่งออก สินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
2.ผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้า ที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
3.ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Perishable Cargo)
4.ผู้สนใจทั่วไป

Content Outlines of the Program:
1. Introduction to Perishable Cargo Transportation
2. Perishable facts and types
3. Perishable classification
4. Packaging
5. Documentation and Labeling
6. Acceptance and Control
7. Perishable handing procedures
8. Perishable handing facilities
9. CITES regulations
10. Air Transport of frozen

สำหรับสินค้ากลุ่มที่มีอายุสั้น หมดอายุเร็ว เน่าเสียง่าย หรือ สินค้าประจำฤดูกาล สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องมีกระบวนการขนส่งแบบเฉพาะ การแพ็คสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญและเหมาะสม มีความแม่นยำสูง การวางแผนล่วงหน้าตลอดกระบวนการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีความสดใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ มีคุณภาพและการรับรองในระดับสากล จึงจำเป็นต้องมีบุคคลากร ทีมงาน ที่มีความรอบรู้เฉพาะทาง การวางแผนเป็นขั้นตอน และที่สำคัญคือ ได้ลงมือปฏิบัติ

ITBS ได้จัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานด้านนี้ การเรียนกับ ITBS จะช่วยให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดทุกขั้นตอน ข้อมูล ความรู้ที่ครบถ้วน และที่สำคัญการเรียนนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ ผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าใจถึงความท้าทายในการรับมือกับงานด้านนี้เป็นอย่างดี และจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังหรือจะเผชิญในการจัดการและรับมือกับสินค้าด้านนี้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ผลประโยชน์สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการ สินค้าเดินทางจากต้นทางจนถึงปลายทางสุดท้าย อย่างสมบูรณ์

ค่าอบรมปกติ 25,000 บาท
ราคาพิเศษสำหรับคุณ 18,000 บาท
(ยังไม่รวม Vat7%, หัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)


Visitors: 99,407