หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Mamagement

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Mamagement)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่วันนี้ - 22 พ.ย. 2566
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
เทียบโอนประสบการณ์ได้

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาภาษา (6 หน่วยกิต)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
- และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น (12 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาแกน (39 หน่วยกิต)
- วิชาเฉพาะ (39 หน่วยกิต)
- วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ (6 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี
- วิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
** จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร
- เป็นผู้เรียนที่สถาบัน ITBS หรือทำงานบริษัทในเครือข่าย ITBS
ใช้วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ในการสมัคร
- ระยะเวลา 1 ปี ครึ่ง
รวมเรียนทั้งหมด 5 ภาคเรียน
- เรียนผสมผสานวันอาทิตย์
Onsite, Online และ On Demand เพื่อความสะดวกของผู้เรียน
- สามารถเทียบโอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ได้

" มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโลจิสติกส์พร้อมเปิดโลกกว้างทางธุรกิจ "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.cls.ac.th
คุณพรพิมล ITBS โทร. 095-629-5459
อ.สันติพงศ์ SSRU โทร. 099-226-5363

Visitors: 78,441