หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods การขนส่งสินค้าอันตราย

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods การขนส่งสินค้าอันตราย

รุ่นที่ 64 อบรมวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566

เวลาอบรม 09.00 -17.00 น. (วันศุกร์-วันเสาร์)

เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO  เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป

ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS  เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด

Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง (14 ชั่วโมง)

หมายเหตุ : องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO)

          การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

          การขนส่งสินค้าอันตรายนิยมใช้การขนส่งทางทะเลเป็นหลัก และไม่ใช่ผู้ขนส่งรายใดก็ได้ ต้องเป็นผู้ขนส่งที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย ต้องมีทรัพยากรที่พร้อมต่อการวางแผน และเตรียมความพร้อมระดับสูง ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างต้องตระหนักถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งขัด ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร การติดฉลาก ป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเข้มงวด

          การจัดส่งสินค้าอันตรายต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และมีแง่มุมต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ TIFFA ITBS จึงขอนำเสนอหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods การขนส่งสินค้าอันตราย เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในการขนส่งสินค้าอันตรายให้ถูกต้องและปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตร 

Course on Handling, Transportation and Storage of Dangerous Goods

Module 1 Introduction to the Handling of Dangerous Goods

Module 2 Characteristics & General Risk related to Dangerous Goods

Module 3 Dangerous Goods Classification and it’s Related Risk

Module 4 Dangerous Goods Packing and Packaging

Module 5 Principles on Labeling & Placarding of Dangerous Goods

Module 6 The List of Dangerous Goods

Module 7 Stowage and Segregation of DG

Module 8 Land Transportation of Dangerous Goods

Module 9 Document Required for Transportation of Dangerous Goods

Module 10 Handling of Dangerous Goods in Port Zones

Module 11 Emergency Plan and Procedures for DG Accidents

วิทยากร : คุณเอื้อนพร  ภู่เพ็ชร์

ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตราย

ค่าอบรม :  8,000  บาท

(ยังไม่รวม Vat 7%)  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

** รวมค่าเอกสารอบรม, อาหารกลางวัน, ขนมทานเล่นช่วงพัก

ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน

หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com

2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

 

วิธีชำระค่าอบรม :

* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797

................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)


Visitors: 61,820