หัวข้อ Incoterms(r) 2020

หัวข้อ Incoterms(r) 2020 (3 ชม.)
1. ความสำคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค้าระหว่างประเทศ
2. สาระสำคัญของ Incoterms® 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms® 2010
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ
4. การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®
5. ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
6. การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020
7. เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย

Visitors: 78,457