หลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล Halal Logistics Management

หลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล Halal Logistics Management
ระยะเวลาอบรม :  อบรมแบบ ONSITE
ภาคทฤษฎี 180 ชม.
ภาคปฏิบัติงานจริง (ฝึกงาน) 240 ชม.
อบรมทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

เนื้อหาการอบรม :
1. หลักการพื้นฐานฮาลาลสำหรับการจัดการสินค้าและบริการ (Halal principles for Good and Service Management)
-หลักมาตรฐานฮาลาลสำหรับการจัดการสินค้าและบริการ
-ภาพรวมตลาดสินค้าและบริการฮาลาล
-ทักษะและหลักสำคัญในการปฏิบัติงานด้านฮาลาล
2. การบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล (Halal Logistics Management)
-ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ /โลจิสติกส์
-พิธีการศุลกากร การนำเข้าส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางการค้า
-การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล และการให้บริการด้านโลจิสติกส์
-กฏหมาย กฎระเบียบ และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
-การปฏิบัติงานคลังสินค้า บรรจุ การขนส่ง การขนย้ายสินค้า
-Standard World Halal Logistics (มาตรฐานฮาลาลสากล)
-Halal Logistics JOB

หลักสำคัญในโลจิสติกส์ฮาลาล คือ ต้องมุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายของ สินค้าตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย ให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมุสลิม โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานและเครื่องหมายการรับรองฮาลาลเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.
(ต้องมีประสบการณ์งานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
หรืออุตสาหกรรมฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี)
3. อายุไม่เกิน 28 ปี
หมายเหตุ : สามารถอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี
กรณีผู้อบรมไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่กำหนด หรือมีงานทำแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา

ค่าลงทะเบียน :
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มหลักสูตร 24,500 บาท
(ราคานี้รวม Vat7% แล้ว, และหัก ณ ที่จ่ายได้)

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน (ด้านบนของเวป)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม) โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรม(มีค่ารักษาสภาพตามรุ่นละ 500 บาท)หรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจ ดังนี้
* ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
- ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
- ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
- สายการเดินเรือ (Shipping Line)
- สายการบิน (Air Line)
- สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
* ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)