หัวข้อ การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
อบรมวันที่ 7 และ 15 กันยายน 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

การตลาด ( MARKETING )
1. การประสานงานลูกค้า ( CUSTOMER SERVICE )
2. เทคนิคการขาย ( SELL TECHNIQUE )

 **เลือกหัวข้อ 9

Sales and Marketing (6 ชั่วโมง)
เนื้อหาที่เป็นบรรยาย (Lecture)
1. Introduction of sales (การแนะนำการขาย)
2. What is Sales (การขายคืออะไร)
3. Sale’s characteristics (คุณสมบัติของ Sales ที่ดี)
4. Properties of Sales’ LSP (คุณสมบัติของ Sales Logistics Services Provider)
5. Sales process (กระบวนการขาย)
6. Sales technique (เทคนิคการขาย)
7. Trends and factors of customer (แนวโน้มและปัจจัยของลูกค้า)
8. Expectation (ความคาดหวัง)
9. Thailand’s LSP (แนวโน้มของ LSPในประเทศไทย)

Customer Services (6 ชั่วโมง)
เนื้อหาที่เป็นบรรยาย (Lecture)
1. Customer Service for logistics service provider business (CS สำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
2. Character of customer service for logistics service provider business (ลักษณะ CSสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
3. Vocab for customer service (คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ CS)
4. Job Duty and cooperate internal and external (หน้าที่และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
5. Booking Sea , Air & Cross Border , BL / AWB /TWB , Document Flow (การจองเรือ, เครื่องบิน และผ่านแดน, ใบตราส่งทางเรือ ทางอากาศ , Flow งานเอกสาร)
6. Process Flow ( Export – Import ) ( Flow กระบวนการ การส่งออก-นำเข้า)

ค่าอบรม 4,500 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 99,415