หัวข้อ การขนส่งทางอากาศ (AIRFREIGHT)

หัวข้อ การขนส่งทางอากาศ ( AIRFREIGHT )
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการรู้ขั้นตอนการขนส่งทางอากาศ เอกสารที่ต้องใช้ กฎหมายรับขนของทางทะเล การขนส่งสินค้าอันตราย

อบรม 16, 17, 23 ธ.ค. 66 และ 13 ม.ค. 67
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

 หัวข้อ 5

เนื้อหาการอบรม :
1. ความหมาย และความสำคัญของภูมิศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
2. ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สำคัญ
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องบิน
4. ประเภทและลักษณะของเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง
5. ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
6. ลักษณะอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
7. การคิดค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ
8. เอกสารการขนส่งทางอากาศ
9. การขนส่งสินค้าอันตราย
10. การขนส่งสัตว์มีชีวิต

ค่าอบรม 5,800 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 78,430