หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory Management)
อบรมวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ ONSITE
จำนวน 12 ชั่วโมง (2 วัน)

หลักการและเหตุผล :
     การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ
     การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดการ การรับเข้า จัดเก็บจ่ายออกเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุน ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป้าหมายคือ บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด ให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นตามมา

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ได้แนวคิดและเทคนิคในการบริหารจัดการคลังสินค้า และ สินค้าค้าคงคลัง ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
2. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับ บริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
4. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร :
วันที่ 1 : การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
1. พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
3. การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า (e-Warehouse Information Management)
4. ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายที่จำเป็นในคลังสินค้า (Warehouse Equipment)
5. การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า
6. การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Risk Management)
7. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า
8. รวมปัญหา ในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลัง
9. Workshop / กรณีศึกษา

วันที่ 2 : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
1. ทำไมต้องบริหารสินค้าคงคลัง
2. ความสำคัญของสินค้าคงคลังและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง
3. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques)
4. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
5. ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง
6. เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น 5S, Kaizen, Visual Control, Poka-Yoke การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Work Shop / กรณีศึกษา

โปรโมชั่นพิเศษค่าอบรม ปกติ 8,900 บาท
พิเศษเพียง 7,900 บาท

(ได้รับส่วนลดทันที 1,000 บาท หากชำระไม่เกินวันที่ 20 ก.พ.2567)

** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเข้าอบรม (ด้านบน)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%
(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 99,398