หัวข้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

หัวข้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LOGISTICS & SUPPLY CHAIN)
อบรม 14 ก.ย.(09.00-16.00น.)
และ 21 ก.ย.(13.00-16.00น.)
อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

 ** เลือกหัวข้อ 8

เนื้อหาอบรม
1. การพัฒนาและแนวคิดที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
2. โลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ
3. กิจกรรมธุรกิจที่สำคัญของโลจิสติกส์
4. แนวคิด กระบวนการและประเด็นสำคัญในการบริหารโซ่อุปทาน
5. ตัวอย่างของการบริหารโซ่อุปทาน
6. การจัดมาตรฐานคลังสินค้า ( WAREHOUSE OPERATION )
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ( INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM FOR LOGISTICS )

ค่าอบรม 2,500 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 99,398