หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
(Modern Logistics & Supply Chain Management)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

ที่มาของหลักสูตร
กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ วัสดุ จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เข้าใจแนวคิด และมีความรู้พื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นค่อยศึกษาลงลึกถึงกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละส่วน
หลักสูตร Modern Logistics & Supply Chain Management เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ แนวคิด หลักการของการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดกลยุทธ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรได้
2. สอนวิชาชีพการจัดการสินค้าคงคลัง ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5. พัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร
1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)
2. กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
3. กลยุทธ์การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
4. กลยุทธ์การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
5. การนำโลจิสติกส์ไปใช้พัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)
6. การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ( Skills and Ability Development )
7. Workshop/กรณีศึกษา

Visitors: 99,415