หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Strategy for Cost Reduction)
และ หลักสูตร เกมจำลองสถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

ที่มาของหลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้ว คือ การลดต้นทุน หรือ การทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด
หลักสูตร กลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน สามารถมองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้
2. สอนวิชาชีพด้านกลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5. พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร
1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. ต้นทุนโลจิสติกส์
3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร
4. การนำกลยุทธปปฏิบัติ
5. Workshop / กรณีศึกษา

Visitors: 99,405