หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดน และพิธีการศุลกากร

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดน และพิธีการศุลกากร

Cross Border Transport and Customs Formality รุ่นที่ 13

อบรมวันที่ 10-11, 17-18 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา   09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ Hybrid Learning
ONSITE ณ TIFFA ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
ควบคู่ ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM เรียนสดพร้อม ONSITE

การผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย

การถ่ายลำ คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในประเทศไทย ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร

ข้อแตกต่างกันระหว่างการถ่ายลำและการผ่านแดน คือ การถ่ายลำนั้นต้องกระทำที่ท่าหรือด่านศุลกากรนั้นเท่านั้น ขณะที่การผ่านแดน มีการขนย้ายสินค้าจากด่านศุลกากรหนึ่งไปยังอีกศุลกากรหนึ่งก่อนจะนำสินค้าออกนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ของสำหรับการถ่ายลำหรือผ่านแดนนั้นจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการควบคุมในการนำผ่าน

หัวข้ออบรม : 

1. ความหมายและคำนิยามของการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดน

2. กรอบความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนผ่านแดน ทวิภาคี GMS  ASEAN

3. วิธีการขนส่งในระบบการข้ามแดนผ่านแดน

4. การขนส่งสินค้าผ่านแดนหลายรูปแบบ การเลือกใช้เส้นทางการข้ามทางผ่านแดน

5. การเลือกใช้เส้นทางการข้ามแดนผ่านแดน  จุดผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน

6. การจัดเตรียมเอกสารผ่านพิธีการผ่านแดนที่อยู่ (Early Harvest+TAD) และไม่อยู่ในกรอบความตกลง RKC+GATT

7. ประเภทของสินค้าที่ห้ามผ่านแดน ความรับผิดในเรื่องอากรตามปกติ และตามกรอบความตกลง

8. การป้อนข้อมูลใบขน การติดตามสถานะใบขนและการเสียภาษี การเก็บข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิค

ค่าอบรม : 12,000 บาท

** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

*** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน

สถานที่อบรม : TIFFA ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิจาก TIFFA 

ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน (ด้านบนของเวป)

หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com

2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :

* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 096-3-006-797

................ หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)

 

Visitors: 78,439