IN-HOUSE


 • รูปปกหลักสูตร WEB.png
  หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง 2 DayDAY 1- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)- พัฒนาทักษะการประสานงานผ่านเกมส์ (Coordination thro...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (1).png
  หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)ที่มาของหลักสูตร/บทนำการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการ...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (2).png
  หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Strategy for Cost Reduction)และ หลักสูตร เกมจำลองสถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Simulation By Beer G...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (3).png
  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่(Modern Logistics & Supply Chain Management) ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่มาของหลักสูตร กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (4).png
  หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่มาของหลักสูตรการจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดการ การรับเข้า จ...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (5).png
  หัวข้อ Incoterms(r) 2020 (3 ชม.)1. ความสำคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค้าระหว่างประเทศ2. สาระสำคัญของ Incoterms® 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms®...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (6).png
  หลักสูตร การจัดการกระจายสินค้า (Distribution Management)ระยะเวลาอบรม 2 วัน ที่มาของหลักสูตร/บทนำ การกระจายสินค้าประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ในการนำสินค้าไปถึงลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อ...

 • รูปปกหลักสูตร WEB (7).png
  หลักสูตร เอ็กเซลเพื่อการจัดการโลจิสติกส์(Microsoft Excel for Logistics Management)ระยะเวลาอบรม 1 วัน ที่มาของหลักสูตร/บทนำ การทำงานในปัจจุบัน อยู่ในภาวะแข่งขันค่อนข้างสูง หลายคนทำง...

 • รูปปกหลักสูตร WEB inhouse.png
  SCOR + LEAN Logistics Management LEAN Logistics Management (Day1) ปัจจุบัน การบริหารงาน โดยปกติวิสัย เจ้าหน้าที่ขององค์กร อาจคุ้นเคยในขบวนการและคิดว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์แบบแล้ว ...

 • ROO_1.jpg
  หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือ...
Visitors: 61,825