อบรมฟรี สำเร็จการอบรมมีโอกาสได้ทำงานด้านโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตร
อบรมภาคทฤษฎี : 20 ธันวาคม 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2567
อบรมภาคปฏิบัติ :  12 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567
วัน - เวลาอบรม : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

หัวข้ออบรม :
1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology
** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง
และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. เป็นผู้ว่างงาน
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ
5. ต้องไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเดียวกันนี้กับ ITBS มาก่อน
6. สามารถเข้าร่วมอบรมทั้งทฤษฎี และปฏิบัติได้ จนจบ
** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

กำหนดการ : 
- รับสมัครเข้าคัดเลือกอบรมฟรี!! วันนี้ - 6 ธ.ค. 66
- 7 ธ.ค. 66 เวลา 14.00 น. ประกาศรายชื่อและลำดับที่ของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
- 8 ธ.ค. 66 เวลา 08.00 - 11.00 น. สอบคัดเลือกเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
- 13 ธ.ค. 66 เวลา 08.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
- 15 ธ.ค. 66 เวลา 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและรายงานตัว(ผ่านอีเมล์)
- 20 ธ.ค. 66 ปฐมนิเทศ/เปิดการอบรมที่ ITBS

หมายเหตุ :
1. ผู้ที่สมัครและส่งเอกสารการสมัคร จึงมีสิทธิ์เข้าสอบ
2. การยืนยันเข้าสอบประเมินความรู้ (ผ่าน google from)
3. ข้อสอบแบบปรนัย (กากบาท)
4. ข้อสอบจะวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปด้านโลจิสติกส์ (ค้นหาข้อมูลจาก google)

 

วิธีการสมัครเพื่อให้ได้เข้าอบรมฟรี : (ทำตามขั้นตอน)
1. สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! Click ไปที่ปุ่มลงทะเบียน
2. ส่งหลักฐานการสมัคร **ส่งภายใน 7 วันหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยัน
2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดรูปถ่ายสี หน้าตรง >> Download ใบสมัคร
2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
2.5 สำเนาTranscript หรือใบแจ้งเกรด ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
(ผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมคือผู้ที่คุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครและต้องส่งเอกสารการสมัคร)
หมายเหตุ : หลังจากสแกนส่งเอกสารแล้ว จะต้องเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ **เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันเปิดอบรม

ส่งชุดใบสมัคร scan ส่งที่ jarravee@itbsthai.com เท่านั้น 

เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจ ดังนี้
* ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)
- ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
- ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
- สายการเดินเรือ (Shipping Line)
- สายการบิน (Air Line)
- สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)
- ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
และ 095-759-8058 หรือ 095-174-2589
สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม ทางออกประตู 1 ลงลิฟท์ เดินมาที่ถนนฝั่งโรงแรมเมเปิ้ล
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.บางนา-ตราด 38 46 48 180 และ 2(เสริมเมกา บางนา)
- รถประจำทาง สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์ 207 206 และ 145(เสริมเมกา บางนา)

Visitors: 78,429