หัวข้อ ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

หัวข้อ ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
อบรมวันที่ **รอบอบรมปี 2567
เวลา 09.00 - 16.00 น.
อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

เนื้อหาอบรม
1. แนวคิดในการทำธุรกิจระหว่างประเทศและสัญญาการค้า
2. บริการธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. บทบาทของบริษัทที่ให้บริการธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในการส่งออก - นำเข้า
4. สถานภาพทางกฎหมายของบริษัทที่ให้บริการขนส่ง
5. ความสัมพันธ์ของบริษัทที่ให้บริการธุรกิจรับจัดการขนส่งกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. คำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

ค่าอบรม 2,800 บาท
(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)


Visitors: 78,457