หัวข้อ การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Center) (สำหรับผู้ส่งออกนำเข้า)

อบรมวันที่ **อยู่ระหว่างกำหนดวันอบรม**

เวลา 09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

เนื้อหาการอบรม :

1. การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า

A. การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และประเภทของคลังสินค้า

B. การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า (E-Warehouse Information Management) 

C. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Management)

D. การบริหารและจัดการระบบการขนส่ง (Fleet and Transport Management) 

- รูปแบบการขนส่งในประเทศ และระหว่างประเทศ

- การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า

- การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

- การจัดการเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง

E. การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Risk Management)

2. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

3. เทคนิคการจัดการและลดต้นทุนงานคลังสินค้า

4. Work shop/กรณีศึกษา

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Certificate : รับหลังสำเร็จการอบรม

 

ค่าอบรม : 6,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Visitors: 61,819