บทความ
 • วันนี้จะพูดถึงขั้นตอนนำเข้าส่งออกแบบเข้าใจง่าย เมื่อคุณเริ่มต้นซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะนำเข้าหรือส่งออกโดยผ่านเส้นทางไหน ก็จะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้แน่นอน วันนี้ ITBS...

 • L27.jpg
  ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ? ต้นทุน (Cost) หมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและทําให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือ ผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์หรือการบริการ ต้นท...

 • H_K_HALAL.jpg
  โลจิสติกส์ฮาลาล กับกลุ่มประเทศมุสลิม 57 ประเทศ ซึ่งมีจำนวนประชากรราว 1,800 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก ปัจจุบันประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดอาหารฮาลาลสูง 10 อันดั...

 • FTA.jpg
  FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรี เป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เ...

 • PR_know26.jpg
  Gold vs Bitcoin = Safe Haven? ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ที่ลากยาวมาหลายปี จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด กุมภาพันธ์ 2022 ที่เกิดสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างประเทศ รัสเซีย - ยูเครน ทำให้หล...

 • PR_know25.jpg
  การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border การค้าผ่านแดน หรือ การปฏิบัติพิธีการผ่านแดน ซึ่ง หมายถึงการที่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยินยอมให้มี การขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเพื...

 • PR_know24.jpg
  การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเ...

 • PR_know22.jpg
  การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT)การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ...

 • PR_know17.jpg
  เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากรเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร มี 2 ประเภทดังนี้1.คลังสินค้าทัณฑบนกำหนดขึ้นเพื่อเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้านำเข้าโดยได...

 • PR_know16.jpg
  ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้าปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากนำเข้า (Import) สินค้าจากต่างประเทศทั้งจีน ยุโรป อเมริกาหรือเพื่อนบ้านอาเวียนมาขายในไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ...

 • PR_know15.jpg
  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ทำหน้าที่อะไร ?บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ประกอบการ...

 • PR_know23.jpg
  ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?การประกอบธุรกิจส่งออกมีสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง ความพร้อมของผู้ส่งออก สินค้า ตลาด การทำสัญญา การชำระเงิน และพิธีก...

 • PR_know21.jpg
  7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้? มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้า (Import) จากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากปร...

 • PR_know19.jpg
  ในปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือ Port Authority of Thailand (PAT) บริหารจัดการท่าเรือในประเทศไทยทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ...

 • PR_know20.jpg
  พาเลท คือ พาเลท (Pallet) คือ แท่นสำหรับวางสินค้าเพื่อขนย้ายหรือจัดส่งและวางสินค้าในสถานที่เก็บสินค้า ลักษณะของพาเลทจะมีช่องไว้สำหรับให้งาของรถยก(Fork Lift) เสียบแท่นสินค้าขึ้นมา ช่...

 • PR_know18.jpg
  7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้ เรือขนส่งสินค้า เป็นเรือที่ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจบรรทุกสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือไม่เป็นห...

 • PR_know14.jpg
  FCL หรือ LCL การเลือกโหลดคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ การขนส่งทางเรือ เป็นช่องทางการขนส่งระหว่างประเทศอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่ำ ร...

 • PR_know13.jpg
  ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarderตัวอักษรย่อต่างๆ ที่เราจะเห็นในใบเสนอราคาจาก Freight Forwarder หรือ Shipping ซึ่งจะมีตัวย่อเต็มไปหมดเลย แล้วมันคือค่าอะไรบ้างน่ะTHC (Term...

 • PR_know12.jpg
  เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกการนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีเอกสารต่างๆ สำหรับการดำเนินการในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร ตม. ท่าเรือ และอีกมากมาย ...

 • PR_know11.jpg
  คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)- Customs Broking บริการพิธีการศุลกากร บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก- Bulk cargo สินค้าเทกอง คือสิน...

 • PR_know10.jpg
  ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการขนส่งชนิดหนึ่งที่ใช้ในการส่งสินค้า (Product) ข้อมูล (Data) รวมไปถึง ทรัพยากรต่างๆ (Resources) ...

 • BOI_2.jpg
  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI BOI (Board of Investment)หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไ...

 • W1.jpg
  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ MTO (Multimodal Transport Operator) คืออะไร ?การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ MTO หมายถึง บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทนทำ สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ...

 • PR_know7.jpg
  การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET หมายถึง เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุท...

 • W2.jpg
  การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่า...

 • W3.jpg
  อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ? หลายท่านคงเคยประสบปัญหากับสินค้าแตกหักเสียหายเนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน นับวันการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ยิ่งมี...

 • PR_know4.jpg
  รู้ไหมว่า?... ทุกครั้งที่มีการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารตั้งต้นทุกอย่าง และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้า...

 • PR_know3.jpg
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ(กรณี : บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก) การบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมหลักของโลจิสติ...

 • W4.jpg
  Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19หน้างานกว้างเป็นทะเล !!!เลือกเลย…แล้วแต่ชอบ Inbound หรือ Out Door....คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าตั้งแต่ปลาย 2019 โลกได้เปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การใช้ ก...

 • W5.jpg
  ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก การเอาประกันภัยสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศเป็นเวลากว่า 2,000 ปี โดยมีวิวัฒนาการจากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่รูปแ...
Visitors: 26,438