ศาสตร์สำคัญของการทำงานด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์


 

งาน Logistics เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญทางธุรกิจ เป้าหมายของการทำงานอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายด้วยวิธีการ และระบบที่ดีที่สุดแม้ว่าอาจจะดูเหมือนเป็นงานที่ง่าย แต่ในการทำงานต้องใช้ความสามารถอย่างรอบด้านที่สุดเพื่อขนส่งสินค้าในต้นทุนที่ต่ำแต่ประสิทธิภาพ งาน Logistics กับบทบาทในธุรกิจด้วยระบบ Logistics เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันและยังคงมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอีกในอนาคตซึ่งส่งผลโดยตรงให้งานทางด้าน Logistics มีการเติบโตของตลาดแรงงานที่มากขึ้น โดยงานทางด้านนี้จะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าหลักสำคัญอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายด้วยวิธีการและระบบการจัดการที่ดีที่สุด  

ในด้านโลจิสติกส์จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่3 ศาสตร์ด้วยกันคือ  

- ด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องคือสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมโยธา ในสาขาวิชาเหล่านี้จะเรียนรู้ถึงวิธีการเคลื่อนที่ย้ายสินค้าเป็นหลัก เพื่อให้การขนส่งสินค้านั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้ทรัพยากรต่างไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือเวลาในการขนส่งให้น้อยที่สุด  

- ด้านบริหารธุรกิจ สำหรับสาขาด้านบริหารธุรกิจโดยจะเน้นมองในเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากภาษีกฎหมายค่าระวางนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศและเรื่องการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ  

- ด้านการจัดการสารสนเทศ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่นำมารวบรวม เพื่อช่วยทำให้การดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้นและใช้เวลาในการดำเนินการให้น้อยที่สุด 

 

 

Visitors: 78,429