ReadyPlanet.com
อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?

อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?

หลายท่านคงเคยประสบปัญหากับสินค้าแตกหักเสียหายเนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน นับวันการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ยิ่งมีมากขึ้น ส่งผลให้การบรรจุหีบห่อยิ่งมีบทบาทมากขึ้น บทความนี้จะช่วยผู้อ่านให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อมากขึ้น...

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายประเภท เช่น พลาสติกฟิล์มยืด พลาสติกกันกระแทก (ฟองอากาศ) อลูมิเนียมฟอยล์ กล่องกระดาษลูกฟูก ลังไม้ เป็นต้น การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทจำเป็นต้องคำนึงถึง 4 ด้านนี้ (4S) คือ ความปลอดภัย (Safety), ความประหยัด (Saving), ความรวดเร็ว (Spced)  และความประสงค์ (Specification)

จุดประสงค์ของการบรรจุหีบห่อ

ก่อนจะลงมือทำการบรรจุหีบห่อในแต่ละครั้ง ผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องทราบถึงจุดประสงค์ของงานในครั้งนั้นๆ เช่น เพื่อการขนส่งภายในประเทศ เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อการเก็บรักษาในคลังสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อผู้ปฏิบัติการจะเลือกประเภทของบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสม ข้อควรระวังสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับมาตรการสุขอนามัยพืช หรือ ISPM 15 (Imt'l Standards for Phytosanitary Measures No. 15) ด้วย

การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้

วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่มีความหนากว่า 6 มิลลิเมตร จำเป็นต้องนำมาผ่านการรมยา เพื่อกำจัดแมลงที่อาจฝังตัวอยู่ในเนื้อไม้ การรมยาทำได้ 2 วิซี่ ได้แก่ วิธี ใช้ความร้อน (Heat Treatment) คือการอบไม้ในตู้อบความร้อนเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิสูงถึง ร6*C ให้อบไม้ต่อไปอีก 30 นาที และวิธีใช้ก๊าซเมธิลโบรไมค์ (Mcthyl Bromide) อัตรา 48 กรัมต่อไม้หนึ่งลูกบาศก์เมตร เป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมง และวัดความเข้มข้นได้ไม่น้อยกว่า 14 กรัม/ลบ.ม.

ข้อควรระวังสำหรับขนาดของบรรจุภัณฑ์

การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งทางทะเลและทางอากาศด้วย เพื่อป้องกันปัญหาของสินค้าหลังบรรจุหีบห่อแล้ว มีขนาดใหญ่เกินกว่าประตูของตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้นำสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ ประตูของตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล (ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต มีความสูง 255 เซนติเมตร ส่วนประตูของตู้คอนเทนเนอร์ทางอากาศ (ขนาดปกติ มีความสูงเพียง 162 เซนติเมตร ดังนั้นผู้ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องขนาคของบรรจุกัณฑ์ด้วยเสมอ

 

 

 

บทความ : อาจารย์ธีรวิทย์ ศรีสถิตย์นรากูร (MA, GMS)

โดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้ระหว่างประเทศ (ITBS)
ITBS Knowledge

Gold vs Bitcoin = Safe Haven?
การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border
การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?
การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย
Download Background ITBS
7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้
เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร
ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า
Logistics Service Provider ทำหน้าที่อะไร ?
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง FCL และ LCL
ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarder
เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI
Multimodal Transport Operator คืออะไร ?
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)
การขนส่งสินค้าอันตราย
เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ article
Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 article
ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก article