ข่าวสารจากสื่อมวลชน


ทุนอบรม ฟรี ด้านโลจิสติกส์ ... จบแล้วมีงานรองรับarticle

เนื่องด้วยในปัจจุบัน  ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์

ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่จะมาทำงานด้านนี้โดยตรง
จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

1
[Go to top]