หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021

 

 หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021

Excellence Manager in Logistics 2021


ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของธุรกิจ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะระดับผู้จัดการ และผู้บริหารสามารถบริหาร"งาน" และ "คน" ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ และมั่นคง

วัตถุประสงค์

1. สร้าง และเตรียมความพร้อมระดับ "ผู้จัดการ" ในการบริหาร "งาน" และ "คน"

2. เรียนรู้บทบาทการบริหาร "งาน" ของผู้จัดการหน่วยงาน ในธุรกิจโลจิสติกส์ ที่แข่งขันสูง

3. เรียนรู้บทบาทการบริหาร "คน" ของผู้จัดการหน่วยงาน เพื่อกระตุ้น จูงใจทีมงาน

4. กำหนดแผนวิธีปฏิบัติ การบริหาร "งาน" "คน" ที่ปฏิบัติได้จริง เห็นผลในช่วง 3-4 เดือน

ผลลัพธ์ที่ได้

1. ผู้เข้าสัมมนา ได้รับหลักการแนวคิดในการบริหาร "งาน" "คน" ที่ประสบความสำเร็จ

2. ผู้เข้าสัมมนา มีแผนงาน แนวทางในการพัฒนา "งาน" และ "คน" เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

3. เสริมสร้างเครือข่ายในการบริหาร ของกลุ่มผู้ร่วมการสัมมนา

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างานอาวุโส และผู้จัดการ


DAY 1 RESULT FOCUS

- บทบาทของผู้จัดการ ในการส่งมอบ “ผลงาน” ที่ลูกค้าพึงพอใจ 

- วิเคราะห์งานภายใต้กระบวนการ Input-Process-Output และ Pain Point 

  หรือผลงานที่ผ่านมา ตาม Values Chain of Logistics Business

- การกำหนดเป้าหมายงาน (Objective : O) และผลลัพธ์ (Key Result : KR)

  ที่ท้าทาย สอดคล้อง KPI องค์กร ร่วมกันหลายหน่วยงานแบบ Agile Team

- Workshop-3P เพื่อกำหนดแผนงานปี 2021 


DAY 2 TEAM FOCUS

- บริหาร “คน” ภายใต้ความแตกต่าง – เรียนรู้จากความต้องการของทุกฝ่าย

  และแต่ละ Generation

- การสื่อสาร เพื่อกระตุ้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

  และสร้าง Agile ทีม

- Workshop ถอดรหัส จากแผนพัฒนางานที่สำคัญ สู่ การพัฒนาทีมงาน

  แบบ 3 P (Performance Process People) ปี 2021

  - เทคนิคการค้นหา ความรู้ ความสามารถของทีมงาน 

  - เทคนิคการติดตามงาน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ แบ่งปัน

 

ค่าอบรม :  8,500  บาท

(ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)

Promotion : มา 3 จ่าย 2  เพียงสมัครและชำระค่าอบรมภายใน 13 พ.ย. 63 

สถานที่อบรม :  TIFFA ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ


ขั้นตอนการสมัครเรียน :

1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน  หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com

2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)

3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :

* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ

   ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)

* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797

................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3 article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ article
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ article
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle