หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Strategy for Cost Reduction)
และ หลักสูตร เกมจำลองสถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game)

ที่มาของหลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
          กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้ว คือ การลดต้นทุน หรือ การทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด
         หลักสูตร กลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน สามารถมองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้
 2. สอนวิชาชีพด้านกลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5. พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร
1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. ต้นทุนโลจิสติกส์
3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร
4. การนำกลยุทธปปฏิบัติ
5. Workshop / กรณีศึกษา

 

วัน-เวลาอบรม : อบรมประจำปี 2564

เวลา : 09.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาอบรม  : ภาคทฤษฎี  12  ชั่วโมง รวม  Work Shop

ค่าลงทะเบียน :
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  8,900  บาท  ( ราคานี้ยังไม่รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% )
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม **

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเข้าอบรม (ด้านบน)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข เดินทางออกที่ 5 จะเจอ One Udomsuk  มีจุดจอดรถตู้ให้บริการบริการรับ-ส่งถึง ITBS ฟรี! (ช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. และ 08.30 น.)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3 article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management article
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ article
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle