ReadyPlanet.com
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)      

โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  (ITBS)     

.

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน - เวลาอบรม : (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.) 

ภาคทฤษฎี : 14 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2565

ภาคปฏิบัติ :  1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 

** รูปแบบการอบรม ONSITE (นั่งในห้องเรียน)

.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี

2. เป็นผู้ว่างงาน 

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

.

.

หัวข้ออบรม :

1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)

5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)

6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)

8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10. Introductory English for Shipping Terminology

** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดการ

- รับสมัครเข้าอบรมฟรี!! วันนี้ - 3 ก.พ. 65

- 4 ก.พ. 65  เวลา 14.00 น. ประกาศรายชื่อและลำดับที่ของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร จึงมีสิทธิ์เข้าสอบ

*** การยืนยันเข้ารับการประเมิน (สอบ) ผ่านทางอีเมล์

- 7 ก.พ. 65 เวลา 09.30 - 12.00 น. สอบคัดเลือกเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

** สอบข้อเขียน(ปรนัย) เน้นความรู้พื้นฐาน เช่น คณิต อังกฤษ และความรู้ทั่วไปด้านโลจิสติกส์ (อ่านจาก internet)

- 8 ก.พ. 65 เวลา 13.00 น. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์ 

- 9 ก.พ. 65 เวลา 08.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

- 10 ก.พ. 65 เวลา 13.00 น. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวทางอีเมล์

- 11-12 ก.พ. 65 เวลา 09.00 - 16.00 น. รายงานตัวพร้อมเซ็นสัญญาเข้าอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

- 14 ก.พ. 65 ปฐมนิเทศ/เปิดการอบรมที่ ITBS

 

วิธีการสมัครเพื่อให้ได้เข้าอบรมฟรี : (ทำตามขั้นตอน)

1. สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! (เปิดรับสมัครวันนี้ - 3 ก.พ.)

2. ส่งหลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกรมพัฒนาฯ

   2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดรูปถ่ายสี หน้าตรง  (Download ใบสมัคร)

   2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

   2.4 สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

  2.5 สำเนาTranscript หรือใบแจ้งเกรด ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

(ผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมคือผู้ที่คุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครและต้องส่งเอกสารการสมัคร)

หมายเหตุ : หลังจากสแกนส่งเอกสารแล้ว จะต้องเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ **เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันเซ็นสัญญาเข้าอบรม

.

เมื่อสำเร็จการอบรม ITBS แนะนำ และประสานงานให้เข้าทำงานกับธุรกิจ ดังนี้

* ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Providers)

- ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)

- ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)

- สายการเดินเรือ (Shipping Line)

- สายการบิน (Air Line)

- สถานีบรรจุสินค้านอกท่า (ICD)

* ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก (Importer & Exporter)

* บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)

.

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

.

การเดินทาง : มาที่ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)

- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)

โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902

และ  095-759-8058 หรือ 095-174-2589

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
ITBS ขอเสนอ หลักสูตรออนไลน์ 2564
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle