หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

 เปิดรับสมัคร >> อบรม 24 ก.พ. 64

อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

เปิดรับสมัครเข้า อบรมฟรี

วันนี้ - 3 ก.พ. 64

 

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 140
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เปิดอบรม 1 เม.ย. 64
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 9 
เริ่มอบรม 3 เม.ย. 64
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น.
 

หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3article

หลักสูตรอบรม DGR from IATA 
**ลงทะเบียนอบรมวันนี้ - 22 ม.ค. สอบเดือน มี.ค.

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)article

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 54
อบรมวันที่ 
18-19 มี.ค. 64

 

หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S)#20 อบรมเสาร์-อาทิตย์
อบรม 20 ก.พ. - 4 เม.ย. 64  (12 วัน)


 

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร!! อบรม 13-28 มี.ค. 64


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

เปิดรับสมัคร รุ่น 4
เริ่มอบรม 8 พ.ค. 64

หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Managementarticle

เปิดรับสมัคร

อบรม 24-25 เม.ย. 64
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

หลักสูตร Distribution Managementarticle

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

หลักสูตร Warehouse Managementarticle

เปิดรับสมัคร อบรม 27-28 มี.ค. 64


 

หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Managementarticle

เปิดรับสมัคร อบรม 20-21 มี.ค. ุ64
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์article

กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

บริการอบรมภายใน In-House Training

หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่article

เปิดรับสมัคร

อบรม 26-27 มิ.ย. 64

[Go to top]