บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider article

 

 

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

 
 

yes ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
yes ใบตอบรับ

ความรู้ด้านภาษีและการบันทึกบัญชีของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

Logistics Service Provider : รหัสหลักสูตร 6110-06-193-001-05


1. ความรู้ด้านภาษีและการบันทึกบัญชีของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์/

Logistics Service Provider

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

และการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

4. ภาษีที่เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการบันทึกบัญชี

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ TFRS 15 (ร่าง)

 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับบุคลากรของท่าน 

** สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%   

 

( ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่  437 พ.ศ. 2548

 

 

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ article
In-house
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
Distribution Management article
Warehouse Management article
Microsoft Excel for Logistics Management article
SCOR + LEAN Logistics Management article
Incoterms 2020 article
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์ article
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle