บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

 

 

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

 
 

yes ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
yes ใบตอบรับ

ความรู้ด้านภาษีและการบันทึกบัญชีของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

Logistics Service Provider : รหัสหลักสูตร 6110-06-193-001-05


1. ความรู้ด้านภาษีและการบันทึกบัญชีของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์/

Logistics Service Provider

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

และการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

4. ภาษีที่เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการบันทึกบัญชี

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ TFRS 15 (ร่าง)

 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับบุคลากรของท่าน 

** สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%   

 

( ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่  437 พ.ศ. 2548

 

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
Incoterms 2020 article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle