หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 50 : 15-16 พ.ย.62
 
 

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods  รุ่นที่  50 
อบรมวันที่  15-16 พ.ย. 2562

wink  PR.DG#50
yes   ใบตอบรับการอบรม


เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO  เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป

ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS  เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด

Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง (14 ชั่วโมง)


เนื้อหาหลักสูตร

1. Overview of International Transportation of Dangerous Goods
2. International Conventions & Recommendations concerned
                 - The International Convention for the Safety of Life at Sea 1974   (SOLAS)
                 - The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  (MARPOL 73/78)
                 - Transport of Dangerous Goods Recommendations (UN-Recommendations)
                 -  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
                 -  Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and  Related Activities in Port Areas
                 - The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal  (Basel Convention)           
3. Classification
             -  Classes, Divisions    - Primary Risk & Secondary Risks    - Packing group                                                                 
             -  UN number and Proper Shipping Name    - Labelling, Placarding and Marking    - Marine Pollutant
4. Segregation and Storage
             - Segregation and Storage of Dangerous Goods in package form
             - Segregation and Storage of Dangerous Goods in package container
5. Precautions Involving Dangerous Goods
             - General provision in the event of incident   - Fire precautions       - Special precautions for class 1,2,3 and 7
6. Documentation
             - DG Declaration      - Material Safety Datasheet        - Others
7. Other Related Activities
              - Empty container    - Fumigation      - Information     - Hazardous Waste
8. Land Transport
              - Loading and Lashing                                - Stuffing and Unstuffing
              - Container / Vehicle packing certificate      - Kemler code
9. Packaging, IBCs and ISO Tank Container
              - The United Nation packaging symbol for packaging and IBCs
              - Various Types of Packagings for chemicals    
              -  IBCs     -  ISO Tankcontainer
10. กฎหมายของประเทศไทย  
              -  DG Classification of PAT    - DG Classification of LCH
              -  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
              -  พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

ค่าอบรม        8,000  บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% 
                        ** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง เรียบร้อยแล้ว

วันและเวลาอบรม   รุ่นที่ 50:  15-16 พ.ย. 62 (ศุกร์-เสาร์) เวลา 09.00 - 17.00 น. (14 ชั่วโมง)

 สถานที่อบรม    Windsor Suites Hotel (สุขุมวิท 18-20)

 

วิทยากร       คุณเอื้อนพร  ภู่เพ็ชร์ 
                    Dangerous Cargo Control Section : Port Authority of Thailand

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

IATA Authorized Training Center
Dangerous Goods Regulation article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
Incoterms 2020 article
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle