ReadyPlanet.com
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการจัดการการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์) ประจำปี 2562

 

จุดเด่น :

-  สามารถเทียบโอนได้ (โดยใช้ประสบการณ์ทำงานในสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี)

- ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการชั้นนำ

- เรียนเฉพาะวันอาทิตย์   ระยะเวลา 2 ปี

- สถานที่อบรม ห้องอบรม TIFFA  ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา / วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- เหมาะกับผู้ที่ทำงานประจำ และต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา

- สำเร็จการอบรมได้วุฒิปริญญาตรี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี (รับรองจากหน่วยงานที่ทำงาน)

** เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานโลจิสติกส์

- มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 62

ลงทะเบียน Online >> https://bit.ly/2LJI2D5

** หลังจากลงทะเบียน online แล้วส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่

คุณจารวี (ITBS)

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร Download >> คลิ๊ก

** กรอกใบสมัคร และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงานอยู่

 

เริ่มเรียนเทอมแรก ส.ค. 62 - พ.ย. 62

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 184,000 บาท / เรียน 9 เทอม (เทอมละ 20,000++)

** ชำระเทอมละครั้ง

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executives article
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO)
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle