หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article

 

หลักสูตร เทียบโอน 2 ปีจบ สาขาโลจิสติกส์ !!!

เป็นหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี

 

🌞🌞🌞 หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครในปี 2562 🌞🌞🌞

กรุณาติดตามข่าวการรับสมัครจากหน้าเวปไซด์ และ Facebook : https://business.facebook.com/ITBSL

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ( Logistics Management ) ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

 

จุดเด่น :

สามารถเทียบโอนได้ (โดยใช้ประสบการณ์ทำงานในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี)

- ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการชั้นนำ

เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  

- อบรมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลา 2 ปี

- สถานที่อบรม ห้องอบรม TIFFA  ITBS บางนา และ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (นครปฐม)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (รับรองจากหน่วยงานที่ทำงาน)

 

- มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
In-house
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle