หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการจัดการการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์) ประจำปี 2562

 

จุดเด่น :

-  สามารถเทียบโอนได้ (โดยใช้ประสบการณ์ทำงานในสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี)

- ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการชั้นนำ

- เรียนเฉพาะวันอาทิตย์   ระยะเวลา 2 ปี

- สถานที่อบรม ห้องอบรม TIFFA  ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา / วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- เหมาะกับผู้ที่ทำงานประจำ และต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา

- สำเร็จการอบรมได้วุฒิปริญญาตรี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี (รับรองจากหน่วยงานที่ทำงาน)

** เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานโลจิสติกส์

- มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 62

ลงทะเบียน Online >> https://bit.ly/2LJI2D5

** หลังจากลงทะเบียน online แล้วส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่

คุณจารวี (ITBS)

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร Download >> คลิ๊ก

** กรอกใบสมัคร และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงานอยู่

 

เริ่มเรียนเทอมแรก ส.ค. 62 - พ.ย. 62

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 184,000 บาท / เรียน 9 เทอม (เทอมละ 20,000++)

** ชำระเทอมละครั้ง

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020 article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3 article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ article
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ article
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ article
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตร In-house
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle