ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าอบรม  

1. รายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าอบรม 

2. ข้อปฎิบัติการเซ็นต์สัญญา  

3. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรม  

4. เอกสารที่ต้องแนบสัญญา 

5. แผนที่การเดินทางเพื่อเซ็นต์สัญญา 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"

เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมทางสถาบันพร้อมประสานหางานให้

 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนอบรมฟรีโดย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และ มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน

ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 4 มิ.ย. 62

 yes กำหนดการสอบคัดเลือก.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี

2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

 

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

วันที่อบรม : (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)

อบรมภาคทฤษฎี : 11 มิ.ย.  31 ก.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติงาน : 1 ส.ค.  20 ก.ย. 62

 

เลือกสถานที่เข้าอบรม

 จ.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 

สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! ONLINE คลิ๊ก >> https://goo.gl/fz2hep

 DOWLOAD ใบสมัคร คลิ๊ก >> ใบสมัคร

หลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกรมพัฒนาฯ ( รับสมัคร วันนี้ - 4 มิ.ย. 62)

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี

 จำนวน 1 ชุด

 

การยืนเอกสารประกอบการสมัคร **สำคัญมาก ***เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. สแกนเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งเข้าทางอีเมล์ itbs@itbsthai.com ก่อน 4 มิ.ย.

2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนหรือ EMS ก่อนวันที่ 4 มิ.ย.

(ส่งมาที่ คุณจารวี ( ITBS) เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)

3. มาส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ ก่อนว้ันที่ 4 มิ.ย.

การส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อร่วมเข้าคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902

095-759-8058 หรือ 095-174-2589

 

 

 

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
In-house
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle