หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

Incoterms 2020 article

ปิดรับสมัคร!!
Incoterms 2020
สามารถติดต่อเพื่ออบรมแบบ Inhouse ได้

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

เปิดรับสมัครวันนี้ - 18 ส.ค. 63
อบรม 21 - 22 ส.ค. 63

การบริการลูกค้าสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Customer Service for Logistics Service Provider

 ** อยู่ระหว่างการ UPDATE

โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์

ยกเลิกการสัมมนา

IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

**อยู่ในระหว่างการคัดเลือก
อบรมรุ่นที่ 3,4/2563

รับจำนวน 100 คน

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

ยังไม่มีข้อมูลในปี 2563

 

หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle

 ยกเลิกหลักสูตร

[Go to top]