หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

Incoterms 2020 article

ปิดรับสมัคร!!
Incoterms 2020
สามารถติดต่อเพื่ออบรมแบบ Inhouse ได้

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

เปิดรับสมัครวันนี้ - 18 ส.ค. 63
อบรม 21 - 22 ส.ค. 63

การบริการลูกค้าสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Customer Service for Logistics Service Provider

 ** อยู่ระหว่างการ UPDATE

โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์

ยกเลิกการสัมมนา

IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

**รอรอบต่อไปปี 2564

 

 

In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน
(In-house Training)
ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

ยังไม่มีข้อมูลในปี 2563

 

หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle

 ยกเลิกหลักสูตร

[Go to top]