หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัครวันนี้-15 ก.พ. 64

อบรม 20-21 ก.พ. 64

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2564 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

หลักสูตร Incoterms 2020 article

ปิดรับสมัคร!!
Incoterms 2020
สามารถติดต่อเพื่ออบรมแบบ Inhouse ได้

หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

**เปิดอบรมในปี 2564

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021

ปิดรับสมัคร!! 

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกหลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle

ปิดรับสมัคร

 

การบริการลูกค้าสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider

 ** อยู่ระหว่างการ UPDATE

หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร อบรม 21 เม.ย. 64
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี


โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์

ยกเลิกการสัมมนา

IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

รับสมัครวันนี้ - 5 พ.ค. 64

หลักสูตร In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน
(In-house Training)
ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร

หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์article

ยังไม่มีข้อมูลในปี 2564

 

หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle

 ยกเลิกหลักสูตร

[Go to top]