หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

 

 ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร รุ่นที่ 13 / อบรม 7 ธ.ค.62
 
 
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport and Business School : ITBS)


หลักสูตร   "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"    
รุ่นที่ 13 SP(S)#13

wink PR.SP(S)#13

yes ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม


ระยะเวลาการฝึกอบรม

วันที่  7 ธ.ค. 62 - 26 ม.ค. 6-

( สอบรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 )

อบรมวันเสาร์-อาทิตย์   เวลา 08.45 - 17.30 น.

ราคา 9,900.- ** ราคารวมVAT 7% แล้ว

( อบรม 10 วัน )

ธันวาคม : 7, 8, 21, 22

มกราคม : 4, 5, 18, 19, 25, 26


รายละเอียดหัวข้อ  80  ชั่วโมง

 1. จรรยาบรรณตัวแทนออกของ
 2. กฎหมายศุลกากร
 3. พิกัดอัตราศุลกากร
 4. ราคาศุลกากร
 5. แหล่งกำเนิดสินค้า
 6. พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
 7. การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก
 8. การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก
 9. พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
 10. พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์
 11. พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน
 12. พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
 13. สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
 14. การทดสอบ

*** หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยวิทยากร  จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร  TIFFA  ITBS  สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ  ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***

ค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  9,900  บาท  ( ราคานี้รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% )
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม **

วิธีชำระค่าอบรม
เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม) โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) หรือ บัญชีออมทรัพย์ (โอนผ่านตู้ ATM)   สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)   No. 096-3-006-797  

สถานที่อบรม
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) 

เลขที่  19  ชั้น 4  ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
 

สามารถคลิ๊ก Download แผนที่ ITBS ได้ที่นี่... 
coolhttp://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_42.pdf

การเดินทาง
รถประจำทาง  สายที่ผ่าน  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558  
รถไฟฟ้า >>> (สถานีอุดมสุข)  --->>> ฝั่ง "One Udomsuk Avenue" มีจุดให้

 

คุณสมบัติเข้าอบรมเพื่อสอบตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร          

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

3. มีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  (อย่างละ 1 ชุด)

1.  สำเนาวุฒิการศึกษา 

2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

3.  สำเนาบัตรประชาชน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

IATA Authorized Training Center
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle