ReadyPlanet.com
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) article

หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) รุ่นที่ 4

อบรมวันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 2565

เวลา 09.00 - 16.00 น.


ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เกณฑ์การยอมรับตัวอย่างลายเซ็นในแต่ละกรอบการเจรจา เกณฑ์ที่มักใช้ผิด ใน Form D ประกาศใหม่ของ ASEANและปัญหาที่พบในการใช้ AWSC และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหาการอบรม :

1. วิธีการยื่นขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน

   ถิ่นกำเนิดสินค้า (การตรวจต้นทุน)

2. สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้า

3. โครงสร้างต้นทุน

4. ขั้นตอนการยื่นคำขอฯ ทาง Internet

5. การตรวจสอบย้อนหลัง (ถูกตรวจสอบ)

6. วิธีการยื่นขอทำ Self Certification

หมายเหตุ :

- อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA  ITBS

- รับประกาศนียบัตร (Certificate) หลังสำเร็จการอบรม (ทางไปรษณีย์)

- อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

ค่าอบรม  **พิเศษสำหรับ 10 ท่านแรกราคา 3,500 บาท

สมาชิกสมาคม TIFFA   ท่านละ   3,500  บาท

ศิษย์เก่า ITBS            ท่านละ   3,500  บาท

บุคคลทั่วไป               ท่านละ   4,500  บาท  

** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%


วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com

พร้อมกับสำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย 3% เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ต่อไป

 

สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle