ReadyPlanet.com
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

" สร้างโอกาส  ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ "

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์  สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่านเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2565  ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 - ชั้น 6

ฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าทดสอบฯของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
-  สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
-  ไต่ระดับมาตรฐานอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
-  มีความมั่นใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-  สร้างคุณค่าความดีความชอบในการปฏิบัติงาน จากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-  พึงพอใจในผลงาน เพราะเห็นคุณค่าของการทำงาน
-  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพที่มีอยู่เพื่อขอรับรอง ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ
- ใช้คุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มา เพื่อขอเทียบโอน และเทียบเคียงคุณวุฒิอื่นๆ
- รักในอาชีพ ในงานที่ทำ สร้างเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบการ องค์กรนายจ้าง

-  ใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงงาน
-  ใช้มาตรฐานอาชีพในการกำหนดค่าตอบแทนตามสมรรถระ
-  ใช้มาตรฐานอาชีพในการประเมินผลงาน และส่งเสริมฐานะการงานของลูกจ้าง
-  ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะงานของลูกจ้า
-  ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
-  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยฐานกำลังคน
-  บริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพงานสูงขึ้น
-  พัฒนาผลิตภาพของคน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
-  ลดต้นทุนการผลิตเพราะบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น
-  ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นฐานในการ Benchmarking ภายในหรือกับองค์กรอื่น
 

 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) ตามระดับชั้น

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 

 ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF (ทางทะเล) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

 ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF (ทางอากาศ) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

 ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF (ทางทะเล) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF (ทางอากาศ) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 

 ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(IDC&MTO)

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางทะเล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางบก คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

 ผู้จัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

สอบถามรายละเอียดได้ที่  TIFFA CB

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8909

 

 




หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) article
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle