สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

" สร้างโอกาส  ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ "

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์  สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่านเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2563  ระดับคุณวุฒิชั้น 2 - ชั้น 5

ฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าทดสอบฯของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
-  สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
-  ไต่ระดับมาตรฐานอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
-  มีความมั่นใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-  สร้างคุณค่าความดีความชอบในการปฏิบัติงาน จากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-  พึงพอใจในผลงาน เพราะเห็นคุณค่าของการทำงาน
-  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพที่มีอยู่เพื่อขอรับรอง ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ
- ใช้คุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มา เพื่อขอเทียบโอน และเทียบเคียงคุณวุฒิอื่นๆ
- รักในอาชีพ ในงานที่ทำ สร้างเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบการ องค์กรนายจ้าง

-  ใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงงาน
-  ใช้มาตรฐานอาชีพในการกำหนดค่าตอบแทนตามสมรรถระ
-  ใช้มาตรฐานอาชีพในการประเมินผลงาน และส่งเสริมฐานะการงานของลูกจ้าง
-  ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะงานของลูกจ้า
-  ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
-  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยฐานกำลังคน
-  บริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพงานสูงขึ้น
-  พัฒนาผลิตภาพของคน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
-  ลดต้นทุนการผลิตเพราะบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น
-  ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นฐานในการ Benchmarking ภายในหรือกับองค์กรอื่น
 

 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) ตามระดับชั้น

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 

 ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(IDC&MTO)

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางทะเล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางบก คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

 ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

 ผู้จัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

สอบถามรายละเอียดได้ที่  TIFFA CB

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8909

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
Microsoft Excel for Logistics Management article
Distribution Management
Warehouse Management
SCOR + LEAN Logistics Management
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
Incoterms 2020 article
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
In-house
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle