สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 " สร้างโอกาส  ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ "

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์  สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่านเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2563  ระดับคุณวุฒิชั้น 2 - ชั้น 5

ฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าทดสอบฯของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
-  สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
-  ไต่ระดับมาตรฐานอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
-  มีความมั่นใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-  สร้างคุณค่าความดีความชอบในการปฏิบัติงาน จากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
-  พึงพอใจในผลงาน เพราะเห็นคุณค่าของการทำงาน
-  ใช้ประสบการณ์วิชาชีพที่มีอยู่เพื่อขอรับรอง ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ
- ใช้คุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มา เพื่อขอเทียบโอน และเทียบเคียงคุณวุฒิอื่นๆ
- รักในอาชีพ ในงานที่ทำ สร้างเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับผู้ประกอบการ องค์กรนายจ้าง

-  ใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงงาน
-  ใช้มาตรฐานอาชีพในการกำหนดค่าตอบแทนตามสมรรถระ
-  ใช้มาตรฐานอาชีพในการประเมินผลงาน และส่งเสริมฐานะการงานของลูกจ้าง
-  ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะงานของลูกจ้า
-  ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
-  พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยฐานกำลังคน
-  บริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพงานสูงขึ้น
-  พัฒนาผลิตภาพของคน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
-  ลดต้นทุนการผลิตเพราะบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น
-  ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นฐานในการ Benchmarking ภายในหรือกับองค์กรอื่น

..........................................................................................................

 

.........................................................................................................

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) ตามระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่  TIFFA CB
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8909

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
Incoterms 2020 article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle