สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

 

TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี!

" สร้างโอกาส  ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ "

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

 

ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน วิชาชีพโลจิสติกส์  สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่านเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2562  ระดับคุณวุฒิชั้น 2 ชั้น และ ชั้น 4

 

ฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าทดสอบฯของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ไต่ระดับมาตรฐานอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

มีความมั่นใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สร้างคุณค่าความดีความชอบในการปฏิบัติงาน จากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

พึงพอใจในผลงาน เพราะเห็นคุณค่าของการทำงาน

ใช้ประสบการณ์วิชาชีพที่มีอยู่เพื่อขอรับรอง ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ

- ใช้คุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มา เพื่อขอเทียบโอน และเทียบเคียงคุณวุฒิอื่นๆ

- รักในอาชีพ ในงานที่ทำ สร้างเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

 

ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สำหรับผู้ประกอบการ องค์กรนายจ้าง

ใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงงาน

ใช้มาตรฐานอาชีพในการกำหนดค่าตอบแทนตามสมรรถระ

ใช้มาตรฐานอาชีพในการประเมินผลงาน และส่งเสริมฐานะการงานของลูกจ้าง

ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะงานของลูกจ้า

ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยฐานกำลังคน

บริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพงานสูงขึ้น

พัฒนาผลิตภาพของคน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

ลดต้นทุนการผลิตเพราะบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

ใช้มาตรฐานอาชีพเป็นฐานในการ Benchmarking ภายในหรือกับองค์กรอื่น

 

==========================================================

enlightened  PR.ทดสอบ

enlightened  แบบตอบรับเข้ารับการทดสอบ

enlightened  ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ

enlightenedกรอกแบบตอบรับ Online

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) ตามระดับชั้น

yes  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

yes  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

yes  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

yes  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FF คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 

yes ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (IDC & MTO) 

yes ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางทะเล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

yes ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางอากาศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

yes ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทางบก คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 

yes ผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้าระหว่างประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 

yes ผู้จัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 

yes ผู้จัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 

==========================================================

สอบถามรายละเอียดได้ที่  TIFFA CB

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10100

 

โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8909

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

IATA Authorized Training Center
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
In-house
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ทุนarticle
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle