อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article


ขยายรับสมัครเป็นวันนี้ - 31 มี.ค. 63

          ตามที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVD-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้อบรม ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ดังกล่าว ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา ในการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
         จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ปิดเรียนตัวยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นตันไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมทางสถาบันพร้อมประสานหางานให้
 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
สนับสนุนอบรมฟรีโดย กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP


 
วันที่อบรม : (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
อบรมภาคทฤษฎี : 1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2563 **จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อบรมภาคปฏิบัติ : 26 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2563 **จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

หัวข้ออบรม :
1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)
    และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology

** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

วิธีการสมัครเพื่อให้ได้เข้าอบรมฟรี : (ทำตามขั้นตอน)
1. สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! (สมัครเข้าทดสอบ)
2. ส่งหลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกรมพัฒนาฯ (วันนี้ - 28 มี.ค. 63)
   2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ *กรอกอย่างรายละเอียด
(Download ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ)
   2.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   2.5 สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

(คือผู้ที่คุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครและส่งเอกสารการสมัคร)
3. เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
4. รายงานตัวทางระบบยืนยัน (ที่หน้าเว็บไซด์ www.itbslogistics.com)
** ประกาศผล ผู้มีสิทธิเข้าอบรม 30 มี.ค.**
5. วันเปิดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางหน้าเว็บไซด์ ITBS และอีเมล์ที่สมัครเข้าอบรม

 

การยืนเอกสารประกอบการสมัคร **สำคัญมาก ***เลือกส่งเอกสารวิธีเดียว
1. สแกนเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งเข้าทางอีเมล์ jarravee@itbsthai.com ก่อน 31 มี.ค. 63
2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนหรือ EMS ก่อน 28 มี.ค. 63
(ส่งมาที่ คุณจารวี ( ITBS) เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)
3. มาส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
ก่อน 28 มี.ค. 63
** การส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อร่วมประกอบในการเข้าคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป ผู้ส่งเอกสารประกอบเร็วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
และ  095-759-8058 หรือ 095-174-2589

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

In-house
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
Microsoft Excel for Logistics Management article
Distribution Management
Warehouse Management
SCOR + LEAN Logistics Management
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ article
Incoterms 2020 article
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle