อบรมฟรี!! หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรม ** หากมีรายชื่อจะต้อง ยืนยันสิทธิ ในระบบด้วย ** 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)      
โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  (ITBS)     
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     

ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม  ให้มารายงานตัวและเซ็นสัญญา
โดยนำเอกสาร พร้อมทั้งบุคคล (ผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน) มาพร้อมกันด้วย
กำหนดวันที่รายงานตัว  ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2563
เวลา  09.00- 16.00 น. (เอกสารที่ต้องเตรียมกรุณาเช็คอีเมล์ ที่เคยใช้สมัครเข้าอบรม

1. ระบุวันที่เข้ามารายงานตัวและเซ็นสัญญา  
 

2. กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเตรียมเอกสาร บุคคล  มาให้ครบ
3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19   ดังนี้
    3.1 ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม และผู้ค้ำประกัน
    3.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย  
    3.3  เมื่อมาถึงอาคาร  ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกออล์  ก่อนขึ้นลิฟท์

สถานที่รายงานตัวและเซ็นสัญญา : TIFFA  ITBS  เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
(จุดสังเกต ชื่ออาคารโปรเฟรท  ,หน้าอาคาร มีร้านกาแฟ Freight Space และไปรษณีย์)

วิธีการเดินทาง :
รถส่วนตัว – สามารถจอดที่บริเวณอาคาร ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ** ห้ามจอดบริเวณนอกอาคาร

วัน-เวลาการฝึกอบรม (กำหนดการเบื้องต้น)
ภาคทฤษฎี 240 ช.ม.  :  เริ่ม 1 ก.ค. และ 20 ก.ค. 63
**อยู่ในระหว่างจัดตารางอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ภาคปฏิบัติ 240 ช.ม.  :  **อยู่ในระหว่างจัดตารางอบรม
อบรมทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** วันหยุดพิเศษช่วงเดือน ก.ค. ทางโรงเรียนหยุดวันที่ 5, 6 ก.ค. 63

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ทีมงาน ITBS 
02-018-2800 ต่อ 8901-8902   หรือ 095-759-8058 หรือ 095-174-2589

 แผนที่ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

 

อบรมฟรี รุ่นที่ 5 และ 6 / 2563 ปิดรับสมัคร 

หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"
เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมทางสถาบันพร้อมประสานหางานให้
 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
สนับสนุนอบรมฟรีโดย กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

 

หัวข้ออบรม :
1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ
    (Incoterms and Documents Required) และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่ง
    และการค้าระหว่างประเทศ
3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
10. Introductory English for Shipping Terminology
 

** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ
ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 

วิธีการสมัครเพื่อให้ได้เข้าอบรมฟรี : (ทำตามขั้นตอน)
1. สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! (สมัครเข้าทดสอบ)
2. ส่งหลักฐานการสมัคร เข้าร่วมอบรมกรมพัฒนาฯ (ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 63)
   2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ *กรอกอย่างรายละเอียด
 (Download ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ)
   2.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   2.5 สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

(ผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมคือผู้ที่คุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคุณสมบัติผู้สมัครและต้องส่งเอกสารการสมัคร)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 12 มิ.ย.
4. สอบข้อเขียน แบบปรนัย ความรู้พื้นฐานทั่วไป และโลจิสติกส์ วันที่ 21 มิ.ย.
5. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 23 มิ.ย. 63 
5. สอบสัมภาษณ์  -
6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  -
7. รายงานตัวและเซ็นสัญญา 26 - 29 มิ.ย. 63
หมายเหตุ : การประกาศผลจะแจ้งที่หน้าเว็บไซด์ www.itbslogistics.com

หลักฐานการสมัคร เข้าร่วมทุนกรมพัฒนาฯ ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. ** ส่งได้เลยด่วนที่สุด **
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  ** ติดรูปที่ใบสมัครแล้วสแกนมาพร้อมกัน
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (นำรูปไปติดที่ใบสมัคร)
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี หนังสือรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี
 จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาTranscript หรือใบแจ้งเกรด ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

การยืนเอกสารประกอบการสมัคร **สำคัญมาก ***เลือกส่งเอกสารวิธีเดียว
1. สแกนเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งเข้าทางอีเมล์ jarravee@itbsthai.com ก่อน 10 มิ.ย. 63
2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนหรือ EMS ก่อน 10 มิ.ย. 63
(ส่งมาที่ คุณจารวี ( ITBS) เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)
3. มาส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเองที่สถาบัน ITBS ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ
 ก่อน 10 มิ.ย. 63
** การส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อร่วมประกอบในการเข้าคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป
ผู้ส่งเอกสารประกอบเร็วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)
โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8902
และ  095-759-8058 หรือ 095-174-2589

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
Microsoft Excel for Logistics Management article
Distribution Management
Warehouse Management
SCOR + LEAN Logistics Management
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
Incoterms 2020 article
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
In-house
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle