ReadyPlanet.com
หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ article

 

หลักสูตร การปฏิบัติงานท่าเรืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

Professional Port Operations

 

อบรม : 23-24, 25 กรกฎาคม 2565 (18 ชั่วโมง)

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

อบรมแบบ Onsite ที่ TIFFA  ITBS

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในฐานะประตูแห่งการเชื่อมต่อการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านเรือและสินค้า ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ ทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ

พร้อมทั้งการยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก ด้วยการพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานระดับโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการขนส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ กิจกรรมการยกขนเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม ส่งมอบและกระจายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภารกิจการดำเนินงานของการท่าเรือฯ

อบรมเชิงลึกที่ผู้บริหารควรรู้

1. การบริหารและจัดการงานต่างๆในท่าเรือ 

   (Cargo Operations & Container Operations) 

1.1 กระบวนการปฏิบัติงานในท่าเรือเชิงลึกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน  

1.2 รายละเอียดขั้นตอนการนำตู้สินค้า(FCL) เข้าและออกจากท่าเรือ 

1.3 รายละเอียดขั้นตอนการนำตู้สินค้า(LCL และอื่นๆ) เข้าและออกจากท่าเรือ

1.4 ประเภทของเครื่องมือทุ่นแรงในท่าเรือ

1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกับสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอันตราย และสินค้าต้องกำกัด

1.6 การบริหารความปลอดภัยในการปฏิบัติการในท่าเรือ และผลกระทบต่างๆ

2. เอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้า ตู้สินค้า ทั้งขาเข้า-ขาออก ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

    ในท่าเรือ อาทิ ใบขนสินค้าขาเข้า,ใบขนสินค้าขาออก,ใบตราส่งสินค้าทางเรือ,

    บัญชีราคาสินค้า ,บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ,ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต

    สำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออก, ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) เป็นต้น

3. อัตราค่าภาระ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในท่าเรือ

    สำหรับสินค้าบรรจุตู้ (FCL) สินค้าแบบ LCL และอื่นๆ

4. การประสานงาน ด้านเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่ติดต่อกับการท่าเรือ

    และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5. เรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ (Workshop)

6. การศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในท่าเรือ (Site Visit of Port Operations)

.

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Certificate : รับหลังสำเร็จการอบรม

สถานที่อบรม : TIFFA  ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ


ค่าอบรม :

ค่าลงทะเบียนอบรม 18,000 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

.

โปรโมชั่น!! รับส่วนลด 10%

สำหรับสมาชิก TNSC และ TIFFA, ศิษย์เก่า ITBS

.

วิธีชำระค่าอบรม :

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)

เลขที่บัญชี : 096-300-6797

**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี

ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)


 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศเพื่อทำงานกับผู้ส่งออก-นำเข้า article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020
หัวข้ออบรม ความรู้เบื้องต้นของการปฏิบัติงานท่าเรือ
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Perishable Cargo Transportation article
หลักสูตร ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
หลักสูตร Air Cargo Terminal Operations Exclusive Management
หลักสูตร สิทธิประโยชน์ของการรับรองแหล่งกำเนิด (ROO) article
หลักสูตร In-house
โครงการรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง article
หลักสูตร Warehouse Management article
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
PDPA-Personal Data Protection Act in Logistics for Executivesarticle
โครงการเพิ่มทักษะเสริมแกร่งและรับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก
หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
IATA Authorized Training Center
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle