หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

 


FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
for Logistics Service Provider

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
** ไม่ใช่นักบัญชีก็เรียนได้

รหัสหลักสูตร 6310-06-193-001-04
สามารถเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
2. งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
    2.1 การอ่านและวิเคราะห์ภาพรวมงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    2.2 การวางผังบัญชี บัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี
    2.3 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี
    2.4 การจัดทำงบการเงินของกิจการ SME
    2.5 การอ่านและวิเคราะห์ภาพรวมทั่วไป การจำแนกข้อมูลตามส่วนงาน (Segment) ของธุรกิจ
    2.6 ความเสี่ยงทางธุรกิจทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange  Rate) ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด (Cash Flow)
3. ความสำคัญและประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
4. การวิเคราะห์งบการเงินทั้งระบบ
    4.1 การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) เพื่อหาจุดอ่อนและการพัฒนาจุดแข็งทางการเงิน
    4.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) และการแปลผลของอัตราส่วนทางการเงิน
5. Workshop
6. จรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพ

 

วันอบรม : รอตารางอบรมปี 2564
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม :
สมาชิกสมาคม TIFFA   ท่านละ   4,900  บาท
ศิษย์เก่า ITBS             ท่านละ   4,900  บาท
บุคคลทั่วไป                ท่านละ   5,500  บาท 
** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

** ส่งใบสมัครที่  itbs@itbsthai.com

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com
พร้อมกับสำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย 3% เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ต่อไป

 
สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547


**หากมาในนามบริษัท/นิติบุคคลท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Warehouse Management
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle