เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

 


FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
for Logistics Service Provider

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
** ไม่ใช่นักบัญชีก็เรียนได้

รหัสหลักสูตร ** รอ **
สามารถเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
2. งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
    2.1 การอ่านและวิเคราะห์ภาพรวมงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    2.2 การวางผังบัญชี บัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย การบันทึกบัญชี การปิดบัญชี
    2.3 ข้อควรระวังในการปิดบัญชี
    2.4 การจัดทำงบการเงินของกิจการ SME
    2.5 การอ่านและวิเคราะห์ภาพรวมทั่วไป การจำแนกข้อมูลตามส่วนงาน (Segment) ของธุรกิจ
    2.6 ความเสี่ยงทางธุรกิจทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange  Rate) ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด (Cash Flow)
3. ความสำคัญและประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
4. การวิเคราะห์งบการเงินทั้งระบบ
    4.1 การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) เพื่อหาจุดอ่อนและการพัฒนาจุดแข็งทางการเงิน
    4.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) และการแปลผลของอัตราส่วนทางการเงิน
5. Workshop
6. จรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพ

พิเศษ ** รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษี ช่วง COVID-19
1. ประกาศล่าสุดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องมาตรการในการเยียวยาของไวรัส COVID-19
2. การรวมหลักเกณฑ์ล่าสุดของการนำส่งงบการเงินและการนำส่งแบบ บอจ.5 อย่างไรจึงเข้าเงื่อนไขไม่ต้องทำหนังสือชี้แจง
3. การเลื่อนยื่นแบบของกรมสรรพากรจากผลกระทบ COVID-19
4. การเลื่อนยื่น BOI ตามมาตรา 31

วันอบรม : 22 ต.ค. 63
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม :
สมาชิกสมาคม TIFFA   ท่านละ   4,900  บาท
ศิษย์เก่า ITBS             ท่านละ   4,900  บาท
บุคคลทั่วไป                ท่านละ   5,500  บาท 
** ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

** ส่งใบสมัครที่  itbs@itbsthai.com

วิธีชำระค่าอบรม :
โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
สาขา : พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
เลขที่บัญชี : 096-300-6797
**หลังชำระโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ itbs@itbsthai.com
พร้อมกับสำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย 3% เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ต่อไป

 
สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล
ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
TAX ID : 010 553 909 7547


**หากมาในนามบริษัท/นิติบุคคลท่านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%(ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
Microsoft Excel for Logistics Management article
Distribution Management
Warehouse Management
SCOR + LEAN Logistics Management
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
Incoterms 2020 article
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
In-house
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle