หลักสูตร Distribution Management


หลักสูตร การจัดการกระจายสินค้า (Distribution Management)

ที่มาของหลักสูตร/บทนำ
             การกระจายสินค้าประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ในการนำสินค้าไปถึงลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับของลูกค้า ทั้งนี้ ความสำร็จของการกระจายสินค้าจึงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ผลิตที่สอดคล้องการประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานรวมถึงความต้องการของลูกค้าในด้าน “เวลาที่ลูกค้าต้องการ สถานที่ที่ถูกต้อง และต้นทุนที่ต่ำที่สุด”
             การจัดการการกระจายสินค้าจึงเกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่ง ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ต้นทุนด้านการขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลังที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการสินค้า ซึ่งกระบวนการในการกระจายสินค้าจะประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกจากแหล่งผลิตไปจนกระทั่งการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าหรือผู้บริโภค
            ดังนั้น การกระจายสินค้าจึงถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์ กล่าวคือ การกระจายสินค้าที่ดีจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของปริมาณและรูปแบบในการจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายสินค้า เทคนิค วิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้
2.  สอนวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการจัดการกระจายสินค้า ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสาย
งานด้านโลจิสติกส์และการจัดการกระจายสินค้า
3.  สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5.  พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6.  ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

พื้นฐานความรู้ผู้เรียน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า จัดซื้อ โซ่อุปทาน หรือ ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการจัดการกระจายสินค้า

วัน-เวลาอบรม : เริ่ม 18 เมษายน 2563
เมษายน : 18, 24, 25 (รวม 3 วัน)

เวลา  09.00 - 16.00 น. 

ระยะเวลาอบรม  : ภาคทฤษฎี  18  ชั่วโมง รวม  Work Shop

ค่าลงทะเบียน :
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  13,900  บาท  ( ราคานี้ยังไม่รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% )
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม **

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครข้าอบรม (ด้านบน)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข เดินทางออกที่ 5 มีจุดจอดรถตู้ให้บริการบริการรับ-ส่งถึง ITBS ฟรี! (ช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. และ 08.30 น.)

 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Warehouse Management
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle