หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) article

 

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods การขนส่งสินค้าอันตราย

เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO  เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป
ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS  เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด
Workshop ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง (14 ชั่วโมง)

          การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

          การขนส่งสินค้าอันตรายนิยมใช้การขนส่งทางทะเลเป็นหลัก และไม่ใช่ผู้ขนส่งรายใดก็ได้ ต้องเป็นผู้ขนส่งที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย ต้องมีทรัพยากรที่พร้อมต่อการวางแผน และเตรียมความพร้อมระดับสูง ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างต้องตระหนักถึงความปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งขัด ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร การติดฉลาก ป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงการปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเข้มงวด

          การจัดส่งสินค้าอันตรายต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และมีแง่มุมต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ TIFFA ITBS จึงขอนำเสนอหลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods การขนส่งสินค้าอันตราย เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญในการขนส่งสินค้าอันตรายให้ถูกต้องและปลอดภัย

 

เนื้อหาหลักสูตร :
1. Overview of International Transportation of Dangerous Goods
2. International Conventions & Recommendations concerned
- The International Convention for the Safety of Life at Sea 1974   (SOLAS)
- The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  (MARPOL 73/78)
- Transport of Dangerous Goods Recommendations (UN-Recommendations)
-  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
-  Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and  Related Activities in Port Areas
- The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal  (Basel Convention)          
3. Classification
-  Classes, Divisions
- Primary Risk & Secondary Risks
- Packing group
-  UN number and Proper Shipping Name
- Labelling, Placarding and Marking
- Marine Pollutant
4. Segregation and Storage
- Segregation and Storage of Dangerous Goods in package form
- Segregation and Storage of Dangerous Goods in package container
5. Precautions Involving Dangerous Goods
- General provision in the event of incident
 - Fire precautions
- Special precautions for class 1,2,3 and 7
6. Documentation
- DG Declaration
- Material Safety Datasheet
- Others
7. Other Related Activities
- Empty container
- Fumigation
- Information
- Hazardous Waste
8. Land Transport
- Loading and Lashing
- Stuffing and Unstuffing
- Container / Vehicle packing certificate
- Kemler code
9. Packaging, IBCs and ISO Tank Container
- The United Nation packaging symbol for packaging and IBCs
- Various Types of Packagings for chemicals   
-  IBCs
-  ISO Tankcontainer
10. กฎหมายของประเทศไทย 
-  DG Classification of PAT
- DG Classification of LCH
-  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
-  พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่ 52 อบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น. 

ค่าอบรม :  8,000  บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง เรียบร้อยแล้ว

สถานที่อบรม :  TIFFA ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

วิทยากร : คุณเอื้อนพร  ภู่เพ็ชร์
Dangerous Cargo Control Section : Port Authority of Thailand

ตารางอบรมประจำปี 2563

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน (ด้านบนของเวป)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ
   ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
 

 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ article
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร article
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ article
In-house
กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
Distribution Management article
Warehouse Management article
Microsoft Excel for Logistics Management article
SCOR + LEAN Logistics Management article
Incoterms 2020 article
TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider article
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์ article
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี
IATA Authorized Training Center
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle