กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Strategy for Cost Reduction)
และ หลักสูตร เกมจำลองสถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game)

ที่มาของหลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
          กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้ว คือ การลดต้นทุน หรือ การทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด
         หลักสูตร กลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน สามารถมองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้
 2. สอนวิชาชีพด้านกลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
5. พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร
1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. ต้นทุนโลจิสติกส์
3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร
4. การนำกลยุทธปปฏิบัติ
5. Workshop / กรณีศึกษา

Day1 อบรม 09.00 – 16.00 น. บรรยาย + Workshop

*******************************************************************

ที่มาของหลักสูตร เกมจำลองสถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
          เป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้ และเข้าใจคำว่า โซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ภายในเวลา 1 วัน แต่หลักสูตรนี้ได้นำเอา “เบียร์เกม” เกมจำลองสถานการณ์โซ่อุปทาน  เป็นเกมเชิงจิตวิทยา ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้เล่นร่วมกันก่อนอบรมภาคทฤษฏี เพื่อให้เข้าใจความหมาย หลักการความสำคัญของการบริหารโซ่อุปทาน ผลกระทบเกี่ยวกับความแปรผันของอุปสงค์(Demand) ที่ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ผลกระทบด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน เช่น การตลาด ขาย จัดซื้อ ผลิต คลังสินค้า เป็นต้น ให้เข้าใจกัน มองเห็นปัญหาที่ระบบการบริหารจัดการว่า ปัญหาการบริหารจัดการ สินค้าขาดแคลน สินค้าล้นคลัง แท้จริงปัญหาเกิดขึ้นที่ระบบ ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนแนวคิด หลักการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่บรรยายเพียงทฤษฎี แต่แปลงทฤษฎีที่ยาก ให้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง ให้ทำกิจกรรม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด รูปแบบการบริหาร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากการจำลองสถานการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
2. สอนวิชาชีพด้านกลยุทธ การจัดการ และหลักการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
3. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
4. พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
5. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร
1. เกมจำลองสถานการณ์โซ่อุปทานเบียร์เกม (Beer Game)
2. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)
3. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และ การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
4. การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
5. การนำโลจิสติกส์ไปใช้พัฒนาธุรกิจ (Implementation of Logistics Management)

 

Day2 อบรม 09.00 – 16.00 น. บรรยาย + Workshop

วัน-เวลาอบรม : อบรมประจำปี 2563
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 14-15 พ.ย. 63
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 19-20 ธ.ค. 63
เวลา : 09.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาอบรม  : ภาคทฤษฎี  12  ชั่วโมง รวม  Work Shop

ค่าลงทะเบียน :
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  8,900  บาท  ( ราคานี้ยังไม่รวม  VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% )
** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการอบรม  อาหารว่างและเครื่องดื่ม **

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเข้าอบรม (ด้านบน)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี
* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

สถานที่อบรม :
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเดินทาง :
- รถประจำทาง  สายที่ผ่านเส้น ถ.ศรีนครินทร์  38  46  48  132  139  180  182  207  537  553  558
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอุดมสุข เดินทางออกที่ 5 จะเจอ One Udomsuk  มีจุดจอดรถตู้ให้บริการบริการรับ-ส่งถึง ITBS ฟรี! (ช่วงเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. และ 08.30 น.)
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"
หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
Microsoft Excel for Logistics Management article
Distribution Management
Warehouse Management
SCOR + LEAN Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
Incoterms 2020 article
บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
In-house
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle