หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

 

 

CROSS BORDER TRANSPORT AND CUSTOMS FORMALITY
การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร
 

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดน Cross Border Transport and Customs Formality

เวลา 09.00 - 17.00 น.  (เสาร์ - อาทิตย์)

การผ่านแดน คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในระหว่างการผ่านประเทศไทย

การถ่ายลำ คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในประเทศไทย ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร

ข้อแตกต่างกันระหว่างการถ่ายลำและการผ่านแดน คือ การถ่ายลำนั้นต้องกระทำที่ท่าหรือด่านศุลกากรนั้นเท่านั้น ขณะที่การผ่านแดน มีการขนย้ายสินค้าจากด่านศุลกากรหนึ่งไปยังอีกศุลกากรหนึ่งก่อนจะนำสินค้าออกนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ของสำหรับการถ่ายลำหรือผ่านแดนนั้นจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดในการนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการควบคุมในการนำผ่าน

หัวข้ออบรม : 

1. ความหมายและคำนิยามของการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดน
2. กรอบความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนผ่านแดน ทวิภาคี GMS  ASEAN
3. วิธีการขนส่งในระบบการข้ามแดนผ่านแดน
4. การขนส่งสินค้าผ่านแดนหลายรูปแบบ การเลือกใช้เส้นทางการข้ามทางผ่านแดน
5. การเลือกใช้เส้นทางการข้ามแดนผ่านแดน  จุดผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน
6. การจัดเตรียมเอกสารผ่านพิธีการผ่านแดนที่อยู่ (Early Harvest+TAD) และไม่อยู่ในกรอบความตกลง RKC+GATT
7. ประเภทของสินค้าที่ห้ามผ่านแดน ความรับผิดในเรื่องอากรตามปกติ และตามกรอบความตกลง
8. การป้อนข้อมูลใบขน การติดตามสถานะใบขนและการเสียภาษี การเก็บข้อมูลใบขนทางอิเล็กทรอนิค

ค่าลงทะเบียนอบรม : 12,000 บาท
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
*** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง เรียบร้อยแล้ว

สถานที่อบรม : TIFFA ITBS 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิจาก TIFFA 

ปี 2563 ทางโรงเรียนเปิดอบรม 4 รอบ 

ขั้นตอนการสมัครเรียน :
1. สมัครเข้าอบรมด้วยลิงค์สมัครเรียน (ด้านบนของเวป)
หรือ สมัครโดยการ Download ใบสมัคร กรอกข้อมูลแล้วส่งที่ email : itbs@itbsthai.com
2. รอรับ Email แจ้งรับการสมัครของคุณภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ)
3. ชำระค่าอบรม (จะแจ้งใน email แจ้งรับทราบการสมัคร)

วิธีชำระค่าอบรม :
* เงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA/MASTER (ไม่มีค่าธรรมเนียม)  โดยชำระด้วยตัวเองที่ ITBS ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีกระแสรายวัน(โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
* โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 096-3-006-797
................ หลังชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสลิปการโอนที่ itbs@itbsthai.com  ....................

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนรอบอบรมหรือให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

* สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

สถาบันรับรองโดย...กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบาarticle
หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021
หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ article
หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ article
หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3
หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)
หลักสูตร "ตัวแทนออกของ"
หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ article
หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management article
หลักสูตร Distribution Management
หลักสูตร Warehouse Management
หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management
หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง
สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์
หลักสูตร Incoterms 2020 article
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider
หลักสูตร Customer Service for Logistics Service Provider
โครงการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร ในธุรกิจโลจิสติกส์
IATA Authorized Training Center
อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article
หลักสูตร In-house
หลักสูตร ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์ article
หลักสูตร Logistics Transport & Operationarticle