หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้าอบรม หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

 

Incoterms 2020 article

เปิดรับสมัคร!! เข้าอบรม
Incoterms 2020
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
(รับ 50 ที่นั่ง)

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 131
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี  19 มี.ค. - 15 พ.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

 เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 7
เริ่มอบรม 15 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ลงทะเบียนก่อน 27 ม.ค. 63
เริ่มอบรม 29 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 51
อบรมวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

 

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 3
อบรมวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 เม.ย. - 16 พ.ค. 63
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง : รวม 7 วัน

หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 15
อบรม 22 ก.พ. - 26 เม.ย. 63
(สอบรอบเดือนพฤษภาคม)
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์   เวลา 08.45 - 17.30 น.

 

สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรของประเทศต่อไป

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics Service Provider

บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์            Logistics Service Provider

 

TIFFA ITBS : ขอเรียนเชิญสมัครเข้าอบรมฟรี!! สำหรับคนทำงานในสายงานโลจิสติกส์ (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

 วัน-เวลาอบรม : อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมวันที่  21 กุมภาพันธ์  - 26 มีนาคม 2562

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"ชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

 

IATA Authorized Training Center

What's New?

New Courses and Programs in 2019

[Go to top]