หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"article

เปิดรับสมัครอบรมฟรี
วันนี้ - 31 มี.ค. **ขยายเวลารับสมัคร
รับจำนวน 100 คน

 

 

In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน
(In-house Training)
ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 131 **เลื่อนเปิดจาก 19 มี.ค.
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี  **เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 1 สิงหาคม 2563
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+

เปิดรับสมัคร เข้าอบรม DGR from IATA
ลงทะเบียนก่อน 27 มี.ค. 63
เริ่มอบรม 18 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 52
อบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2563

 

หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

เปิดรับสมัคร SP รุ่น 16
อบรม 30 พ.ค. - 26 ก.ค. 63
(สอบรอบเดือนสิงหาคม)


 

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 - 26 เมษายน 2563

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 63
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

Microsoft Excel for Logistics Managementarticle

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563

Distribution Management

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 18, 24, 25 เมษายน 2563

Warehouse Management

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 21, 22, 28 มี.ค. 2563

 

SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1
อบรมวันที่ 28-29 มีนาคม 2563

กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

[Go to top]