หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


อบรมฟรี!! หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าอบรม

 

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมหลักสูตรบัญชี
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
วันอังคารที่ 18 ส.ค. 63


In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน
(In-house Training)
ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติarticle

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 136
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เปิดอบรม 1 ต.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์article

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 14 พ.ย. 63
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+article

เปิดรับสมัคร เข้าอบรม DGR from IATA
ลงทะเบียนก่อน 25 ก.ค. 63
เริ่มอบรม 22 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 52
อบรมวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563

 

หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" article

เปิดรับสมัคร SP รุ่น 17
อบรม 18 ส.ค. - 24 ก.ย. 63 อบรมอังคาร, พฤหัสบดี

(สอบรอบเดือนพฤศจิกายน)


 

หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร อบรม
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 63

หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการarticle

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 21 พ.ย. 63
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

Microsoft Excel for Logistics Managementarticle

เปิดรับสมัคร

Distribution Management

เปิดรับสมัคร

Warehouse Management

เปิดรับสมัคร


 

SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัคร

กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร

[Go to top]