ReadyPlanet.com
ITBS Knowledge


การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)

เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET หมายถึง เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ

การขนส่งสินค้าอันตรายการขนส่งสินค้าอันตราย

การขนส่งสินค้าอันตรายนิยมใช้การขนส่งทางทะเลเป็นหลัก และไม่ใช่ผู้ขนส่งรายใดก็ได้ ต้องเป็นผู้ขนส่งที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย ต้องมีทรัพยากรที่พร้อมต่อการวางแผน และเตรียมความพร้อมระดับสูง

อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?

บทความนี้จะช่วยผู้อ่านให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อมากขึ้น

เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้ารวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

ทุกครั้งที่มีการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศเอกสารอะไรที่เป็นเอกสารตั้งต้นทุกอย่าง

กุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จการออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จarticle

กรณี : บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก

Logistics อาชีพสุดปัง !!  ยุค Covid - 19Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 article

สายงานโลจิสติกส์  เป็นสายงานที่สนับสนุนความต้องการ “การบริโภค” ของมนุษย์

ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออกarticle

เงื่อนไขการประกันภัยสินค้านั้นมีข้อยกเว้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน

[Go to top]