ReadyPlanet.com
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ article

การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

(กรณี : บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก)

การบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ ดำเนินไปได้สะดวก หากว่าเกิดความผิดพลาดจากบรรจุภัณฑ์เพราะการทำหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ย่อมส่งผลให้กิจกรรมหลักดำเนินการต่อไปไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นผู้ประกอบการ(โดยเฉพาะมือใหม่) พึงระวัง อย่าเข้าใจว่าของถูกจะดีเท่ากับของแพงนั้นไม่ถูกต้องเสมอไป ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย

จากประสบการณ์ตรงของผมที่ได้พบมาคือ ปัญหาของกล่องบรรจุสินค้าที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ นั้นไม่อาจทำได้เนื่องจาก บรรจุสินค้าเสร็จไม่สามารถนำกล่องออกมานอกประตูห้องได้,  ลังแตกขณะกล่องเข้าตู้คอนเทนเนอร์, เมื่อสินค้าถึงปลายทางลูกค้าปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าเมื่อเปิดกล่อง เพราะสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(ชำรุด) และ กล่องแตกขณะเมื่อเรียงซ้อนบนพาเลท ฯลฯ นึกเอาเองเถิดว่าหากท่านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น คำตอบคือโดมิโนโลจิสติกส์ คือจะเกิดความเสียหายที่มีลักษณะเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการ(โดยเฉพาะมือใหม่) พึงระมัดระวังในการดำเนินการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูกโดยมีข้อพิจารณาจากหลักดังนี้

1. ก่อนดำเนินการ

1.1 การออกแบบจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

1.2 การเลือกใช้ชนิดของกระดาษลูกฟูกทำกล่องต้องเหมาะสมกับน้ำหนักสินค้า/ระยะทาง

1.3 คุณภาพของกระดาษที่ใช้ทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ หรือกล่องกระดาษต้องได้ตามมาตรฐาน


2. ระหว่างดำเนินการ

2.1 การจัดเรียงภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่เต็มปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ว่างด้านบนของกล่องกระดาษลูกฟูก (สำคัญมาก)

2.2 บรรจุภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด


3. หลังดำเนินการ (ข้อสังเกตจากลูกค้าเมื่อได้รับสินค้าแล้ว)

ดังที่กล่าวมาแล้วหากท่านมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว บรรจุภัณฑ์นั้น ย่อมจะนำสินค้านั้นถึงมือผู้ซื้ออย่างปลอดภัยในสภาพพร้อมใช้ นั่นคือความสำเร็จ ดังคำที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั่นเอง


บทความ : อาจารย์พฤกษชาติ ชีวะโอสถ

โดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
ITBS Knowledge

Gold vs Bitcoin = Safe Haven?
การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border
การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?
การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย
Download Background ITBS
7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้
เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร
ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า
Logistics Service Provider ทำหน้าที่อะไร ?
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง FCL และ LCL
ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarder
เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI
Multimodal Transport Operator คืออะไร ?
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)
การขนส่งสินค้าอันตราย
อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?
เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า
Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 article
ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก article