ReadyPlanet.com
เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร

เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร

เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร มี 2 ประเภทดังนี้

1.คลังสินค้าทัณฑบน

กำหนดขึ้นเพื่อเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้านำเข้าโดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรด้วย จึงมีความแตกต่างจากคลังสินค้าทั่วไปโดยสามารถเก็บสินค้านำเข้าได้นานกว่าและนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ตามจำนวนที่ต้องการโดยไม่ต้องนำออกทั้งจำนวนที่นำเข้าและชำระภาษีอากรเฉพาะส่วนที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น หากมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องส่งกลับออกไปต่างประเทศจะได้รับสิทธิงดเว้นอากรขาเข้าและขาออกจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า นอกจากนี้ยังสามารถประกอบการในคลังสินค้าทัณฑบน ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนด เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) เป็นต้น

2.เขตปลอดอากร

หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาห กรรม พาณิชย์กรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดังนั้นคลังสินค้าทัณฑบนจึงมีลักษณะเป็นคลังสินค้าเดี่ยวเพื่อรับฝากสินค้า หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตร่วมกับวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วส่งออกไปต่างประเทศหรือเป็นคลังสินค้าทัณฑบนประเภทอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนด แต่หลายคนเข้าใจว่าเขตปลอดอากรเป็นเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรประ เภทเดียวกับคลังสินค้าทัณฑบนแต่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าคลังสินค้าทัณฑบนและมีระบบควบคุมทางบัญชีเข้มงวดน้อยกว่าคลัง สินค้าทัณฑบน จึงสามารถอำนวยความสดวกในการโอนย้ายวัตถุดิบระหว่างโรงงานที่อยู่ในเขตปลอดอากรเดียวกัน แต่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร เขตปลอดอากรมีความแตกต่างที่สำคัญจากคลังสินค้าทัณฑบน ดังนี้

1.การจัดตั้งเขตปลอดอากรถือเป็นโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือการพณิชยกรรมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ประ กอบการที่ต้องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องในเขตปลอดอา กรโดยผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อรักษาสภาพ แวดล้อมและสามารถอำนวยความสดวกกับผู้ที่จะเข้ามาประกอบการในเขตปลอดอากร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีลักษณะอย่างเดียวกับนิคมอุตสาห กรรมแต่มีข้อแตกต่างที่การขอจัดตั้งและการบริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมต้องเป้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอยู่ในการกำกับควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือการพณิชยกรรมบางแห่งที่ตั้งก่อน อาจขออนุมัติจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากรภายหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์โดยกำหนดให้เป็นเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรต่อไป

2.การขอจัดตั้งเขตปลอดอากรแบ่งออกได้เป็น๒ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องยื่นขออนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อ ส่วนหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร ภายหลังได้รับอนุมัติเป็นเขตปลอดอากรแล้ว ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะต้องยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากรเช่นเดียวกัน

ดังนั้นผู้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรของเขตปลอดอากรจึงมิใช่ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรแต่เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกา กรแต่อาจรวมถึงผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากรเอง หากได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรด้วย

3.เขตปลอดอากร ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย จึงมีฐานะเป็นชุมชนอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ ๒๕๓๕ นอกจากนี้ยังต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพ.ศ๒๕๔๓ด้วย การดำเนินการก่อสร้างชุมชนอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมมีค่า ใช้จ่ายสูงจึงต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลง

ดังนั้นการตัดสินใจเลือกเขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากรแบบใดจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบการของตนเพื่อให้สามารถลดต้นทุนด้านภาษีอากรในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการเป็นสำคัญ

เครดิต : chanidservice

เรียบเรียงโดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

 
ITBS Knowledge

Gold vs Bitcoin = Safe Haven?
การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border
การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?
การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย
Download Background ITBS
7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้
ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า
Logistics Service Provider ทำหน้าที่อะไร ?
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง FCL และ LCL
ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarder
เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI
Multimodal Transport Operator คืออะไร ?
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)
การขนส่งสินค้าอันตราย
อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?
เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ article
Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 article
ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก article