ReadyPlanet.com
Logistics Service Provider ทำหน้าที่อะไร ?

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ทำหน้าที่อะไร ?

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ประกอบการภายนอก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีผลสำคัญในช่วยการทำงาน และสามารถประหยัดช่วยลดต้นทุนได้ แบ่งออกเป็น

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) ขนส่งทางรถยนต์ รถบรรทุก ขนส่งทางราง / ขนส่งทางท่อ ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ และ MTO (Multimodal Transport Operator) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Terminal To Terminal หรือ Door To Door

- ผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

- คลังสินค้าผ่านแดน (In-Transit Warehouse)

- คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse)

- คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)

- คลังสินค้ารับฝากเก็บสินค้าในประเทศ (Domestic Warehouse)

- ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ

- ตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services) ตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่เจ้าของสินค้า

- การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier and Postal Services) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุและ ไปรษณียภัณฑ์ ให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยให้บริการแบบ door-to-door ลักษณะเป็นสินค้า ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา

เครดิต : ltae-jamratsri.blogspot, logisticscafe

เรียบเรียงโดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)

 
ITBS Knowledge

Gold vs Bitcoin = Safe Haven?
การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน Cross Border
การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight)
ขั้นตอนการส่งออกสินค้า EXPORT การส่งออกทำอย่างไร ?
การขนส่งสินค้าทางอากาศ Air freight
7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?
พาเลทมีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไร?
5 ท่าเรือสำคัญในประเทศไทย
Download Background ITBS
7 ประเภท เรือขนส่งสินค้าที่ผู้นำเข้าควรรู้
เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร
ขั้นตอนนำเข้าสินค้าและเอกสารที่ต้องเตรียมนำเข้า
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง FCL และ LCL
ตัวอักษรย่อที่พบบ่อยในงาน Freight Forwarder
เอกสารที่ใช้สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยกับความเติบโตในปัจจุบัน
การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากBOI
Multimodal Transport Operator คืออะไร ?
การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)
การขนส่งสินค้าอันตราย
อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านพบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ?
เอกสารสำคัญสำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ article
Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 article
ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก article